MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
P R I M A R
                                               D I S P O Z I Ţ I A   NR. 248
                                                     Din 21.02.2019

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară


            Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
                                                              D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 28 februarie 2019, ora 14,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                                        ORDINE  DE  ZI

1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 4297/15.02.2019, prin care S.C. Ecoserv Sig S.R.L. aduce la cunoștință prevederile legale cu privire la volumul de deșeuri colectate selectiv de către Stația de Sortare Sighișoara
2.Adresa  înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 2414/29.01.2019, prin care Instituția Prefectului - Județul Mureș solicită modificarea Anexei nr. 7 art. 4, a Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 267/20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019
3.Informarea Biroului Juridic și a Serviciului Tehnic, Investiții - Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice cu privire la plângerea prealabilă înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3.505/07.02.2019, formulată de către S.C. Schuster Ecosal S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 290/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru serviciul public de salubrizare în Municipiul Sighișoara, anexată acestora
4.Informarea cu privire la plângerea prealabilă înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3.709/11.02.2019, formulată de către Forna Kreutzer Joachim Paul și Cerlinca Cornel Anton împotriva Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 268/20.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul Sighișoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, anexată acesteia
5.Informarea cu privire la plângerea prealabilă înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3.710/11.02.2019, formulată de către Cerlinca Cornel Anton împotriva Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 276/20.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul Sighișoara, str. Samuel Micu Klein, nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, anexată acesteia
6.Informare cu privire la propunerea de înfrățire a Municipiului Sighișoara cu districtul Icheri Sheher din Baku, Republica Azerbaidjan
7.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sighișoara
8.Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentelor culturale organizate de către Asociația Cultura Viva Sighișoara și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a trei săli din clădirea sediului primăriei, pe perioada desfășurării evenimentelor culturale
9.Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 258/20.12.2018 privind desfășurarea evenimentelor culturale organizate de către Fundația Cultural - Științifică Gaudeamus și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Festive a Primăriei, pe perioada desfășurării evenimentelor culturale
10.Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului cultural organizat de către Asociația Culturală Sighișoara Blues Hospital și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Festive a primăriei, pe perioada desfășurării evenimentului cultural
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Sighișoara, pentru anul școlar 2019- 2020
12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 190/27.09.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sighișoara, în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar sighișorene          
13.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor unor operațiuni aferente activității de întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Sighișoara, prestate de către S.C. Apă Termic Transport S.A.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor de casă în anul 2019, din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar
16.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 267/20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
17.Proiect de hotărâre privind stabilirea volumului pentru valorificarea lemnului de foc către populație în anul 2019 din fondul forestier proprietatea Municipiului Sighișoara
18.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea volumului masei lemnoase propus spre valorificare în anul 2019, a modului de valorificare în cursul anului 2019 a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara, a prețurilor de referință pentru anul de producție 2019, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara, a prețurilor de pornire la licitație și a tipului de licitații care se vor organiza în cursul anului 2019, pentru valorificarea masei lemnoase pe picior provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara și a Listei partizilor propuse pentru aprovizionarea populației cu lemne de foc pentru anul 2019
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al fondului forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighișoara
20.Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea și întreținerea pășunilor proprietatea privată a Municipiului Sighișoara pe anul 2019
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighișoara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 6 Sighișoara
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri
23.Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
24.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr.199/27.09.2018 privind încetarea unui contract de concesiune prin reziliere de drept
25.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
26.Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații topo - cadastrale
27.Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de concesiune
28.Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 20,00 ha teren - pajiște utilizată pentru pășunat situată în Municipiul Sighișoara, sat Hetiur, pășunea Corni, proprietate privată a Municipiului Sighișoara 
29.Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr. II - spațiu comercial, parte din imobilul monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Justiției (1 Mai) nr. 7


Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,  CONSILIUL LOCA,Şedinţe, 2019.


         PRIMAR,                                                                                
Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru                                                    
                                                                                                            
         Avizat:  
Secretarul municipiului,
       Bizo Anca

1 Adresa nr 4297 din 15 02 2019.pdf (72 kb)
2 Adresa nr 2414 din 29 01 2019.pdf (78 kb)
3 Informare privind plangerea prealabila nr 3505.pdf (640 kb)
4 Informare privind plangerea prealabila nr 3709.pdf (151 kb)
5 Informare privind plangerea prealabila nr 3710.pdf (176 kb)
6 Informare privind propunerea de infratire a mun Sighisoara.pdf (130 kb)
7 Ph privind modificare Stat de Functii DAS.pdf (380 kb)
8 Ph privind desfasurare evenimente asoc Cultura Viva.pdf (324 kb)
9 Ph privind completare anexa 1 la HCL nr 258 din 20 12 2018.pdf (642 kb)
10 Ph privind desfasurarea evenim organizat de Asoc Blues Hospital.pdf (185 kb)
11 Ph privind aprobare structura retea scolara 2019 2020.pdf (524 kb)
12 Ph privind modificarea HCL 190 din 27 09 2018.pdf (535 kb)
13 Ph privind modificare Stat de Functii.pdf (390 kb)
14 Ph privind aprobare modificare tarife intretinere sist iluminat.pdf (3554 kb)
15 Ph privind aprobare acoperire goluri de casa 2019.pdf (85 kb)
16 Ph privind modificare HCL 267 din 20 12 2018.pdf (473 kb)
17 Ph privind stabilirea volumului lemnului de foc 2019.pdf (211 kb)
18 Ph privind aprobare volum masa lemnoasa 2019.pdf (1414 kb)
19 Ph privind aprobare buget 2019 Ocolul Silvic.pdf (1969 kb)
20 Ph privind intretinerea pasunilor 2019.pdf (1532 kb)
21 Ph privind aprobare act aditional gradinita 6.pdf (1581 kb)
22 Ph privind aprobare inchiriere directa a unor terenuri.pdf (806 kb)
23 Ph privind incetare contract de inchiriere.pdf (439 kb)
24 Ph privind modificare si completare HCL 199 din 27 09 2018.pdf (467 kb)
25 Ph privind preluare contracte inchiriere.pdf (1800 kb)
26 Ph privind insusirea unei documentatii topo cadastrale.pdf (1431 kb)
27 Ph privind incetare contract concesiune.pdf (356 kb)
28 Ph privind inchiriere prin licitatie pasunea CORNI.pdf (1121 kb)
29 Ph privind exercitare drept preemtiune ap II str Justitiei nr 7.pdf (3036 kb)
Adresa nr 3468 din 07 02 2019.pdf (884 kb)
Adresa nr 5212 din 25 02 2019.pdf (456 kb)
Adresa nr 5213 din 25 02 2019.pdf (407 kb)
Ph privind aprobare PUZ str Lalelelor f nr.pdf (448 kb)
Ph privind constituire echipa mobila.pdf (297 kb)
Puncte suplimentare sedinta 28 02 2019.pdf (26 kb)