Persoane juridice

     CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

 • Cerere tip ITL 012 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)

 • Copie după balanţa de verificare a lunii anterioare celei în care este solicitat certificatul fiscal.

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU UN MIJLOC DE TRANSPORT

 • Cartea de identitate a mijlocului de transport( original)

 • Cerere tip ITL 012 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)

  ÎNREGISTRAREA UNEI CLĂDIRI

 • Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)

 • Extras de carte funciară actualizat (copie şi original)

 • Actul de dobândire a clădirii care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (copie şi original)

 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii (copie şi original)

 • Balanţa de verificare a lunii în care a fost înregistrată clădirea în evidenţa contabilă a persoanei juridice(copie)

 • Nota contabilă (copie)

 • Fișa mijlocului fix (copie)

 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului (copie şi original)

 • Certificat de înregistrare fiscală (copie şi original)

 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

             ÎNREGISTRAREA UNEI CLĂDIRI NOU CONSTRUITE

 • Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)

 • Autorizaţia de construire (copie)

 • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (copie şi original)

 • Nota contabilă (copie)

 • Fișa mijlocului fix (copie)

 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii (copie şi original)

 • Balanţa de verificare a lunii în care a fost înregistrată clădirea în evidenţa contabilă a persoanei juridice(copie)

 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului (copie şi original)

 • Certificat de înregistrare fiscală (copie şi original)

 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de recepţie

           ÎNREGISTRAREA  MODIFICĂRILOR INTERVENITE ASUPRA VALORII DE INVENTAR A UNEI CLĂDIRI

 • Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)

 • Certificat de urbanism (copie)

 • Autorizație de construire unde este cazul (copie)

 • Proces verbal de recepție din care să rezulte valoarea lucrărilor efectuate (copie)

 • Nota contabilă (copie)

 • Fișa mijlocului fix (copie)

 • Balanţa de verificare a lunii în care a fost înregistrată modificarea valorii de inventarîn evidenţa contabilă a persoanei juridice(copie)

            ÎNREGISTRAREA  MODIFICĂRILOR INTERVENITE ASUPRA VALORII DE INVENTAR A UNEI CLĂDIRI CA URMARE A             REEVALUĂRII CLĂDIRII           

 • Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)

 • Raport de evaluare pentru impozitare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 3 ani anteriori anului de referință și recipisa atașată raportului (copie și original)

 • Extras de carte funciară actualizat (copie și original)

  ÎNREGISTRAREA UNUI TEREN

 • Declaraţie tip ITL-004 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)

 • Extras de carte funciară actualizat (copie şi original),în cazul în care este intabulat

 • Actul de dobândire al terenului care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate (copie şi original)

 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului(copie şi original)

 • Certificat de înregistrare fiscală (copie şi original)

 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

  ÎNREGISTRAREA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

 • Declaraţie tip ITL-005 Model 2016 , ITL-006 Model 2016, ITL-007 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)

 • Actul de dobândire a mijlocului de transport care poate fi: contract de înstrăinare-dobândire, factura, contract de leasing, contract de donaţie, certificatul de moştenitor (traduse în limba română -unde este cazul- şi legalizate)hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (copie şi original)

 • Cartea de identitate a mijlocului de transport (copie şi original)

 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului (copie şi original)

 • Certificat de înregistrare fiscală (copie şi original)

 • Certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale unde este cazul

 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

  STABILIREA TAXEI PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 • Declaraţie tip ITL-015 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)

 • Autorizaţia de construire (copie şi original)

 • Certificat de urbanism (copie şi original)

 • Proiect montare firmă (copie şi original)

 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului (copie şi original)

 • Certificat de înregistrare fiscală (copie şi original)

 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data amplasării

  STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 • Declaraţie tip ITL-014 Model 2016 (de la sediul Municipiului, cam.21)

 • Contract de servicii de reclamă și publicitate (copie)

 • Certificat de înregistrare fiscală (copie şi original)

 • Termenul de declarare este lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate

  SCOATEREA DIN EVIDENŢE A UNUI BUN IMOBIL (CLĂDIRE ŞI TEREN)

 • Cerere

 • Actul de înstrăinare care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie (copie şi original)

 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data înstrăinării

          SCOATEREA DIN EVIDENŢE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

 • Declarația tip ITL-027 Model 2009 (de la sediul Municipiului, cam.21)

 • Certificat de radiere (original)

 • Factură sau contract de înstrăinare-dobândire (copie)

 • Raport de casare, dacă este cazul (copie)

 • Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (copie)

           Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data înstrăinării