Anunț - concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante

Anunț concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante

 

Municipiul Sighișoara organizează la data de 21.05.2018, proba scrisă, respectiv proba interviului conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată:

 

Supraveghetor în cadrul Muzeului de Istorie – 1 post.

- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- nu se solicită vechime.

 

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anuntului, respectiv 10.05.2018, ora 14,00 .

Condiţiile pentru participare la concurs, condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia și conţinutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Sighișoara, la secretarul comisiei de concurs, Jeler Maria-Angela – Compartiment Resurse Umane - camera 72 sau la telefon: 0265-771280.