Anunț ședinta extraordinara a Consiliului Local in data de 07.08.2018

 

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
  P R I M A R
                                                         

                                          D I S P O Z I Ţ I A   NR. 682
                                                   din 03.08.2018

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

 Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (2), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

                                           D I S P U N E :

  Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de marți, 7 august 2018, ora 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                          ORDINE  DE  ZI : 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2018
2.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile și imobile din domeniul public al Municipiului Sighișoara în domeniul public al Județului Mureș
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru chiriașii din locuințele A.N.L. aflate în stare necorespunzătoare de întrebuințare, în ceea ce privește chiria
4.Proiect de hotărâre privind suspendarea plății chiriei de către locatarii din blocurile A.N.L. situate pe teritoriul municipiului Sighișoara și a căror apartamente nu pot fi folosite din cauza problemelor fie la nivelul construcției, fie la spațiile comune ce afectează și degradează interiorul apartamentelor
5.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 48/16.03.2018 privind aprobarea manifestărilor cultural – artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2018
6.Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere
7.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică
9.Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului ”Zilele Maghiare” și punerea la dispoziție Asociației Homo Novus Sighișoara, cu titlu gratuit, a Sălii de Cultură ”Mihai Eminescu” și a terenului aparținând domeniului public din: Piața Cetății, Piața Muzeului, străzile adiacente din Cetatea Medievală, Piața Octavian Goga și str. Morii pentru desfășurarea evenimentului
10.Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ”Radu Voina” de către Asociația Clubul Sportiv ”Pro Tineret” Sighișoara pentru antrenamente și desfășurarea etapelor din liga a II-a de fotbal în sală și a etapelor din cadrul campionatului național de juniori sub 19 ani 
11.Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a sălii de sport a Școlii Gimnaziale ”Aurel Mosora” Sighișoara, de către Asociația Sportivă ”Hara Club Sighișoara”

Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2018.


               PRIMAR,
  Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru

              Avizat:
    Secretarul municipiului,                                                                                        
             Bizo Anca