Dispoziţia nr. 262/21 martie 2012

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 262
din  21 martie 2012

privind convocarea Consiliului local în şedinţă


 Primarul municipiului Sighişoara;
 In baza art. 39(1) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată; 


     
D I S P U N E:

 Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă  pentru data de 29 martie 2012, ora 12,00,  în sala de şedinţe, cu următoarea:

      ORDINE DE ZI:

1. Petiţia nr.12/CL/13.02.2012 prin care Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara solicită încheierea unui parteneriat în vederea organizării Festivalului Intercultural – Proetnica 2012
2. Petiţia nr. 13/CL/16.02.2012 prin care Fundaţia Cultural - Ştiinţifică Gaudeamus Sighişoara solicită cofinanţare în valoare de 8.000 lei pentru realizarea evenimentelor culturale propuse pe anul 2012
3. Petiţia nr. 17/CL/23.02.2012 prin care d-l  Maior Gheorghe, revine asupra renunţării la mandatul de administrator al SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara
4. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Sighişoara în anul 2011
5. Raport de activitate al SC Apă, Termic, Transport  SA Sighişoara pe anul 2011
6. Informare privind Petiţia nr. 19/CL/9.03.2012
7. Informare cu privire la prestarea acţiunilor sau a  lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în lunile ianuarie şi februarie 2012
8. Informare cu privire la contractele de achiziţie publică încheiate în anul 2010 şi în anul 2011 
9. Informare cu privire la contractul de închiriere nr. 111/4.09.2001
10. Informare cu privire la Staţia de sortare a deşeurilor menajere din municipiul Sighişoara
11. Informare cu privire la solicitarea Primăriei oraşului Sovata de a depozita deşeuri menajere în Depozitul de deşeuri menajere Sighişoara
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către S.C. Compania Aquaserv S.A.  în cadrul proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”
13. Proiect de hotărâre privind organizarea  Festivalului Academia Muzicală 2012
14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale  pe anul 2012
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi numărului burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2012
16. Proiect de hotărâre privind parteneriatul încheiat între Municipiul Sighişoara şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ˝Horea˝ al judeţului Mureş pentru implementarea proiectului ˝ HERITPROT˝- ˝ Fire risk prevention and improvement of the fire extintion system of the historic town centers of cities named World Heritage˝ ( ˝Prevenirea riscului de incendiu şi îmbunătăţirea sistemelor de stingere a incendiilor din oraşele centre istorice incluse în patrimoniul mondial ˝) din cadrul Programului de Finanţare INTERREG IV C al Uniunii Europene
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de cenzori a SC ATT SA Sighişoara
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 204 din 30 octombrie 2009, privind ˝ Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea mopedelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarelor care nu se supun înmatriculării, vehiculelor cu tracţiune animală, etc. pe raza municipiului Sighişoara, precum şi obligaţiile conducătorilor acestora˝
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentaţie publică
22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului monument istoric, situat în Sighişoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 15 
23. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri către persoane fizice
24. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren către o persoană juridică
25. Proiect de hotărâre privind avizarea vânzării unei locuinţe de către SC ATT SA Sighişoara
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri către persoane fizice şi modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 30 iunie 2011 
27. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru terenurile aferente construcţiilor, aprobate la vânzare
28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind constituirea Punctului de lucru al SPCEEPS Mureş în incinta sediului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Sighişoara, în vederea preluării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi eliberarea documentelor de călătorie aferente 
29. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de asociere în participaţie
31. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă


P R I M A R,     

Ioan-Dorin Dăneşan 

                                                     Avizat:
                                                             Secretarul municipiului,
                                                             Cristina Bîrsan

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud