Anunţ concurs

 

MUNICIPIUL
S I G H I Ş O A R A
Organizează în data de 27.05.2014, ora 10,00
 
C O N C U R S
 
Pentru ocuparea postului de bucătăreasă în cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială – Birou administrare creşe
 
 Condiţii:- studii medii;
-        studii în specialitatea postului (curs bucătar);
-        vechime în specialitate minim 2 ani;
 
           Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
   f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 g) curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
           Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
     În cazul documentului prevăzut la punctul e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
    Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
      Dosarul se va depune la Registratura instituţiei până în data de  13.05.2014 – ora 15,00.
 
       Informaţii suplimentare privind organizarea concursului, susţinerea probelor şi bibliografa pentru concurs se pot obţine la sediul Municipiului Sighişoara,  Compartiment Resurse Umane sau la tel. 771280 – int.144.
 
                                                   
                                                                                   P R I M A R,
                                                                     ing. Ioan Dorin Daneşan
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud