Taxe și impozite pentru anul 2018

Taxe și impozite pentru anul 2018

 

Municipiul Sighișoara informează cetățenii că, începând cu data de 1 februarie 2018, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 201/28.12.2018 au fost aprobate taxele și impozitele pentru anul 2018.

 

Taxe pentru serviciile de utilitate publică

Pentru autorizarea spargerilor pe domeniul public şi privat al municipiului Sighisoara, se stabileşte o taxă pentru perioada prevăzută în aprobarea de săpătură astfel :

 1. pentru investiţii de utilităţi publice :

            -    carosabil  : 9 lei mp/zi   

  • trotuare, alei, zone verzi: 4,5 lei/mp/zi

 2. pentru lucrări de intervenţii (accidentale) : 20 lei/mp/zi

 3. pentru depăşirea perioadei autorizate, taxa zilnică se majorează cu 300%.

            Executarea de lucrări de săpătura neautorizate,  se sancţionează contravenţional conform H.C.L. nr.2 /29.01.2009 privind ,, Regulamentul pentru aprobarea procedurii si condiţiilor de refacere a domeniului public si privat al Municipiului Sighisoara, afectat in urma executării lucrărilor de instalare si a intervenţiilor accidentale la reţelele edilitare ,,.

  Pentru autorizarea accesului autovehiculelor şi utilajelor care depăşesc masa maximă autorizată pe străzile cu restricţii de tonaj, se stabileşte următoarea taxă :

   

Masa maxim autorizată

Taxa zilnică - lei

Taxă lunară - lei

3,5- 16 to

40

250

16-30 to

60

350

Mai mare de 30 to

90

500

 

Pentru eliberarea autorizaţiei de tăiere a arborilor se percepe o taxa de 20 lei/buc.

        

         Taxa specială de salubrizare pentru executarea lucrărilor de ridicarea şi transportul deşeurilor abandonate pe domeniul public, se va achita după cum urmează:

 1. pentru persoane fizice - de 49 lei/ locuinţă /an

            Se colectează odată cu impozitele şi taxele locale, având aceleaşi scadenţe, termenele de plată sunt : 31 martie şi 30 septembrie.

           Neachitarea la termen atrage după sine calcularea de majorări de întârziere conform reglementărilor legale în vigoare.

           În cazul în care proprietarul deţine mai multe locuinţe într-un bloc, la acelaşi număr administrativ, va achita taxa specială de salubrizare pentru o singură locuinţă.

           În cazul în care proprietarul deţine una sau mai multe locuinţe , poate beneficia de scutirea taxei, dacă aceste locuinţe sunt neutilizate ( ex. proprietari cu domiciliul în altă localitate, domiciliul în străinătate, nu se locuieşte la adresă, nu este închiriată ).

           Această scutire se realizează în baza unei cereri scrise, declaraţie pe proprie răspundere şi a notei de constatare, conform modelului din Anexelor 2.1; 2.2; 2.3 .

  b) pentru persoane juridice - societăţi comerciale  - 80 lei/an

            Se colectează odată cu impozitele şi taxele locale, având aceleaşi scadenţe, termenele de plată sunt : 31 martie şi 30 septembrie.

         

           Taxa specială de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii

   În conformitate cu prevederile:

 2. art. 6, alin. (l), lit. k din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor (republicată);

 3. art. 8, alin.(l) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor(republicată);

 4. art. 26, alin.(l) lit. c şi alin (3) respectiv alin. (4) şi (5) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor (republicată):

 5. art. 484, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 6. art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  Taxa specială va avea următoarele cuantumuri :

            a) pentru persoane fizice – 30 lei / lună / imobil (apartament)

            b) pentru persoane juridice – 300 lei / lună / punct de lucru declarat

       Aplicarea acestei taxe speciale se va face conform regulamentului prezentat în

  anexa nr. 2.4.

  Pentru mopede, maşini si utilaje autopropulsate utilizate in lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoare, etc., care nu sunt supuse înmatriculării se stabilesc următoarele taxe:

   - taxa pentru înregistrare :  - vehicule sub 2t – 15 Lei

                                              - vehicule peste 2t – 45 Lei

  - taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare : 24 Lei

  - taxa pentru eliberarea unui nou document : 40 Lei

  Pentru vehicule cu tracţiune animală se percep următoarele taxe:

  - taxa pentru înregistrare   : - vehicule destinate agrementului : 15 Lei 

                                        - vehicule destinate transportului divers : 10 Lei .  

  - taxa pentru eliberarea certificatului : 20 Lei  

  - taxa pentru eliberarea unui nou document : 30 Lei  .

  Pentru eliberarea plăcuţelor cu numere de înregistrare pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării se percepe o taxă de 25 lei.

 

Taxe speciale în domeniul stării civile și al evidenței persoanelor

          Taxa privind oficierea căsătoriilor pentru zilele de sâmbătă între orele  9:00 și 14:00 este de 100 lei iar pentru zilele de duminică între orele 10:00 și 12:00 este de 200 lei.

          Pentru persoanele care nu au domiciliul sau reședința în Municipiul Sighișoara, taxa pentru oficierea căsătoriei este de 400 lei.

          Pentru desfacerea căsătoriei prin divorț  pe cale administrativă în fața ofițerului de stare civilă, taxa este de 500 lei.

 

Taxe și chiriile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sighișoara

Taxe pentru închirierea terenului pentru desfășurarea activităților comerciale în cadrul manifestărilor cuprinse în calendarul cultural al Municipiului Sighișoara, altele decât cele stipulate în Regulamente de organizare și desfășurare a activităților comerciale aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local sunt următoarele

  -  alimentație publică cu băuturi alcoolice                  40 lei/mp/zi

  -  alimentație publică fără băuturi alcoolice      25 lei/mp/zi

  - produse de artizanat, artă                                 20 lei/mp/zi

  - produse industriale                               30 lei/mp/zi

  - terase                                                         5 lei/mp/zi

Atribuirea terenurilor se va face în ordinea cronologică a depunerii cererilor.

La taxele de închiriere se vor adăuga cheltuieli de regie, însemnând taxă de salubritate, în valoare de 6 lei/zi, reprezentând închiriere recipient gunoi și colectare și taxa de energie electrică (montare dispozitiv și consum diferențiat în funcție de nr. de prize), în cuantum de 16 lei/zi pentru o priză.

Taxa de folosință sau închiriere a Sălii Polivalente ,,RADU VOINA” pentru perioada cuprinsă între 01.01.2018 - 31.03.2018 și pentru perioada cuprinsă între 01.04.2018 - 30.09.2018, tarifele sunt următoarele:                                                                                       

               MINIFOTBAL                                80 lei/h                                   

               Pentru elevi                                  60 lei/h                                   

               BASCHET                                                80 lei/h                                

               TENIS                                          80 lei/h                        

               Spectacole minim 3 ore                        800 lei/h                                    

               LOTURI NAȚIONALE                         100 lei/h                                    

               ALTE ACTIVITĂȚI SPORTIVE    40 lei/h

        Pentru perioada cuprinsă între 01.04.2018 - 30.09.2018 tarifele sunt următoarele:      

               MINIFOTBAL                                       60 lei/h                                   

               Pentru elevi                                  40 lei/h                                   

               BASCHET                                                60 lei/h                                

               TENIS                                          60 lei/h                        

               Spectacole minim 3 ore                        600 lei/h                                    

               LOTURI NAȚIONALE                           60 lei/h                                    

               ALTE ACTIVITĂȚI SPORTIVE   20 lei/h

        Taxa pentru amplasarea de bannere în Sala Polivalentă ,,RADU VOINA” este următoarea: Bannere afişate pe gardene 53 lei/lună, bannere afişate în spatele porţilor 50 lei/lună, bannere afişate în alte părţi ale sălii 45 lei/lună.     

        În cazul activităţilor telezivate aceste bannere vor putea rămâne dacă se va plăti pachetul publicitar cerut de către cei care închiriază sala.

        Prețul biletelor de intrare la Sala Polivalentă ,,RADU VOINA” pentru meciurile naționale este de 5 lei pentru adulți și 2 lei pentru elevi, studenți și pensionari iar pentru meciurile internaționale prețul de intrare este de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru elevi, studenți și pensionari.

        Pentru închirierea sălilor de sport din cadrul unităților de învățământ (școli sau licee) din Municipiul Sighișoara, taxele sunt reduse cu 50% față de cele stabilite astfel:

 Pentru perioada 01.01.2018 - 31.03.2018 și pentru perioada cuprinsă între 01.04.2018 - 30.09.2018, tarifele sunt următoarele:                                                                                        

               MINIFOTBAL                                       40 lei/h                                   

               Pentru elevi                                  30 lei/h                                   

               BASCHET                                                40 lei/h                                

               TENIS                                          40 lei/h                        

               Fitness                                                   40 lei/h                                    

               LOTURI NAȚIONALE                           50 lei/h

              Spectacole minim 3 ore                             400 lei/h                                

 Pentru perioada cuprinsă între 01.04.2018 - 30.09.2018 tarifele sunt următoarele:      

               MINIFOTBAL                                       30 lei/h                                   

               Pentru elevi                                  20 lei/h                                   

               BASCHET                                                30 lei/h                                

               TENIS                                          30 lei/h                        

               Fitness                                                   30 lei/h                                    

               LOTURI NAȚIONALE                           30 lei/h

             Spectacole minim 3 ore                              300 lei/h

 

 

 

 

Taxe pentru închirierea Sălii de Spectacole Mihai Eminescu Sighișoara și a Foaierului Sălii de Spectacole Mihai Eminescu Sighișoara

 

          Nivelul taxelor privind folosirea Sălii de spectacole Mihai Eminescu Sighișoara în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 aprilie 2018 și 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018 este de 500 lei/zi. Pentru perioada cuprinsă între 1 mai 2018 – 30 septembrie 2018 este de 300 lei/zi.

          Foaierul sălii de spectacole Mihai Eminescu Sighișoara în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 aprilie 2018 și 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018 este de 400 lei/zi iar pentru perioada cuprinsă între 1 mai 2018 – 30 septembrie 2018, taxa este de 200 lei/zi.

          Pentru activități cu caracter social (ședințe, adunări publice, activități de informare a publicului/membrilor diferitelor organizații) Sala de spectacol Mihai Eminescu – Sighișoara în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 – 30 aprilie 2018 și 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018, taxa este de 500 lei/zi iar în perioada cuprinsă între 1 mai 2018 – 30 septembrie 2018, taxa este de 200 lei/zi.

          Unitățile de învățământ de pe raza municipiului Sighișoara beneficiaza în anul 2018 de gratuitate în ceea ce privește folosirea sălii de spectacole precum și/sau a spațiilor adiacente sălii în scopul organizării de evenimente, spectacole, serbări etc. caz în care nu se vor  percepe bilete de intrare sau alte taxe de acces în sală.

     Vecinătățile de pe raza municipiului Sighișoara beneficiază de gratuitate pentru folosirea Sălii de spectacole ”Mihai Eminescu” precum și/sau a spațiilor adiacente în scopul organizării ședințelor anuale.

     Punerea la dispoziție a sălii și/sau a altor spatii către organizatorii de evenimente, spectacole, serbări etc. cu caracter caritabil și strângeri de fonduri, se va face în baza unei cereri motivate în scris, depusă și înregistrată la sediul Municipiului și aprobată de Primar. Organizatorul are obligația să atașeze cererii o scurtă descriere a evenimentului.

     Sala de spectacole nu poate fi pusă la dispoziție la solicitarea unei persoane fizice în nume propriu.