D I S P O Z I Ţ I A NR. 255 din 17 februarie 2011 privind convocarea Consiliului local în şedinţă

 D I S P O Z I Ţ I A NR. 255
din 17 februarie 2011

privind convocarea Consiliului local în şedinţă
Primarul municipiului Sighişoara;
In baza art. 39(1) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată;    
   
D I S P U N E:

Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă pentru data de 24 februarie 2011, ora 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
1. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Sighişoara în anul 2010
2. Raport de activitate pe anul 2010 al S.C. Apă, Termic, Transport S.A.
3. Petiţia nr. 1/CL/11.02.2011 prin care Fundaţia Română pentru Educaţie şi Educatori solicită acordul cu privire la sprijin logistic şi financiar pentru evenimentul cinematografic „Sighişoara Film Festival”
4. Petiţia nr. 2/CL/14.02.2011 prin care S.C. Italy Sig Pan S.R.L. solicită aprobarea unui schimb de teren
5. Petiţia nr. 3/CL/17.02.2011 – Plângere prealabilă prin care Asociaţia de proprietari nr. 9, str. Târnavei nr. 15 solicită revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 232/2010
6. Bilanţul Serviciului public Poliţia comunitară Sighişoara pe anul 2010
7. Informare cu privire la atribuirea în gestiune de către autoritatea competentă a faunei de interes cinegetic din cuprinsul Fondului Cinegetic 57 Criş
8. Informare cu privire la modul de soluţionare a constatărilor şi sesizărilor prezentate în Raportul comisiei de analiză a contractului de concesiune nr. 4/12171/2005
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor la energia termică
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubritate şi alte servicii pentru anul 2011
11. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii proprii nr. 126/28.07.2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitare şi modernizare străzi şi poduri în municipiul Sighişoara”
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, înregistrat la S.C. Compania Aquaserv S.A. sub nr. 202662/05.03.2010 şi la A.D.I. Aqua Invest Mureş sub nr. 22/05.03.2010
14. Proiect de hotărâre privind Regulamentul de acces auto în Cetate
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Poliţia locală
16. Proiect de hotărâre privind modificarea cotei de impozit la impozitul pe clădiri pentru Fundaţia Metrou Ministries Sighişoara
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Clubul sportiv    „Spartacus”
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului atletic municipal Sighişoara
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2011
20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei unor bunuri familiale, a criteriilor privind limitele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea unor bunuri şi a unor criterii proprii suplimentare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor monumente istorice din str. Hermann Oberth nr. 30/1 şi nr. 42, aflate în vânzare
22. Proiect de hotărâre privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al fondului forestier, întocmit de către Ocolul Silvic în baza contractului de administrare
23. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale
24. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului cu Asociaţia turistică Sighişoara
25. Proiect de hotărâre privind închirierea unor construcţii stativ către o persoană juridică
26. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Asociaţia Transilvania pentru cultură a Sălii de sport „Voinţa” în scopul reabilitării clădirii şi desfăşurării de activităţi cultural-sportive
27. Proiect de hotărâre privind avizarea vânzării unor locuinţe de către S.C. ATT S.A.
28. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri şi preluarea unui contract de închiriere
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri către persoane fizice
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul din str. N.Bălcescu nr. 6, utilizat de către Grădiniţa cu program normal nr. 6
31. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri pentru amenajarea de terase sezoniere
33. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea şi întreţinerea păşunilor proprietatea privată a municipiului pe anul 2011
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sălii de sport „Radu Voina”
35. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri, atribuite beneficiarilor conform Legii nr. 15/2003
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor pentru produse alimentare şi nealimentare practicate în magazinul economat pe luna martie 2011
                 
P R I M A R,
Ioan-Dorin Dăneşan
Avizat:
Secretarul municipiului,
Gheorghe Humă
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud