Anunț concurs C.S.M. Sighișoara

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SIGHIŞOARA

organizează la data de 22.03.2019, proba scrisă

C O N C U R S

 

de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată:

 • Inspector de specialitate IA în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil - 1 post.

  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:

      a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

      b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

      c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

      d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

      e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

      f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

      g) curriculum vitae.

  Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   

  Condiţiile generale de participare la concurs:

      a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

      b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

      c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

      d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

      f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

      g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice de participare la concurs:

  Inspector de specialitate IA în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil - 1 post:

  - studii univesitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe Economice;

  - vechime în muncă minimum 10 ani;

  - vechime în specialitatea studiilor necesare minimum 5 ani;

  Probele stabilite pentru concurs:

  - proba scrisă: 22.03.2019, ora 10,00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7;

  - interviu: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

              Bibliografie specifică pentru ocuparea postului vacant de  Inspector de specialitate IA în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Bibliografie generală

  1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 • Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea OUG nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare;

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 13.03.2019, ora 15,00.

Proba scrisă: 22.03.2019, ora 10,00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7; Interviu: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

Informații suplimentare se pot obține la sediul Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, Piața Muzeului nr.7, la secretarul comisiei de concurs, Jeler Maria-Angela – Compartiment Resurse Umane - camera 72 sau la telefon: 0265-771280.

 

                                                                                           DIRECTOR INTERIMAR,

                                                                                              STUPARIU CLAUDIA