Gestiunea serviciului de iluminat public în municipiul Sighișoara, încredințată operatorului S.C. Apă Termic Transport S.A.

Gestiunea serviciului de iluminat public în municipiul Sighișoara, încredințată operatorului S.C. Apă Termic Transport S.A.

 

În ședința ordinară a Consiliului Local Sighișoara din data de 28 februarie a.c., am suspus spre aprobare gestiunea directă a serviciului public de iluminat public în municipiul Sighișoara către S.C. ATT S.A.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, sub reglementarea, conducerea, monitorizarea și controlul autorităților administrației publice locale din municipiului Sighișoara, reprezentând o parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare.

În prezent contractul cu fostul operator al sistemului de iluminat public a expirat, existând contractate doar lucrările de menținere / întreținere a sistemului de iluminat public.   

Starea actuală a gestiunii sistemului de iluminat public, fără operator, gestiunea aflându-se în sarcina municipalității, a impus o rezolvare cât mai rapidă a acestei situații.

Perpetuarea situației actuale a serviciului de iluminat public din municipiul Sighișoara ar presupune generarea de riscuri pe care le implică defecțiunile neremediate ale sistemului de iluminat: risc de accidente rutiere, insecuritate publică datorată lipsei luminii pe trotuare, alei pietonale, parcuri și grădini și favorizarea mediului infracțional.

Sistemul de iluminat public al municipiului Sighișoara necesită efectuarea unor acțiuni ample de reabilitare, modernizare și extindere în scopul realizării unui serviciu de iluminat public performant atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere economic.

Rețelele electrice existente care deservesc sistemul de iluminat public din municipiul Sighișoara prezintă, în bună măsură, o stare tehnică necorespunzătoare, caracterizată prin stare avansată de uzură fizică şi morală. Corpurile de iluminat existente, de tip vechi, au parametrii optici, electrici și mecanici necorespunzători pentru cerințele actuale.

Am susținut ideea atribuirii acestui serviciu public unui operator local, mai precis către S.C. ATT S.A., în considerarea faptului că, organizarea și desfășurarea activităților specifice serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale și anume: ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții; creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale; punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice; susținerea și stimularea dezvoltării economico-socială a localităților; funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public.

În plus, Municipiul Sighișoara va exercita un control mai bun asupra competențelor si responsabilităților aferente serviciului de iluminat public delegat, prin faptul că:

            -  Municipiul Sighișoara, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, exercită o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative în legătură cu serviciul de iluminat public;

            - capitalul social al operatorului este deținut în totalitate de  Municipiul Sighișoara;

            - operatorul desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării de servicii de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general.

Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal,  iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al municipiului Sighișoara.

Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi funcțional, alcătuit din construcții, instalații şi echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public fiind format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.

S.C. ATT S.A., în calitate de delegat, va asigura întreținerea – menținerea în stare de funcționare a elementelor aparținând sistemului de iluminat public pentru asigurarea funcționării continue și optime a echipamentelor aferente sistemului de iluminat public; realizarea iluminatului festiv/iluminat festiv de sărbători prin închirierea/achiziționarea, montarea și demontarea echipamentelor; montarea/demontarea și asigurarea de asistență tehnică pentru instalațiile electrice necesare în  cadrul manifestărilor cultural-artistice din municipiul Sighișoara; modernizarea și extinderea infrastructurii sistemului de iluminat public în baza Programelor stabilite de Municipiul Sighișoara, în calitate de delegatar.