ANUNȚ Ședinţă extraordinară pentru ziua de marți,14 mai 2019, orele 14,00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
P R I M A R

                                               DISPOZIŢIA  NR. 412
                                                 din 10 mai 2019

                         privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară


Primarul municipiului Sighişoara;
În baza art. 39, alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. ˝b˝ și alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


         D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de marți,14 mai 2019, orele 14,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

          ORDINE DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației actualizate în faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție, pentru obiectivul de investiții: ”Schimbare de destinație a imobilului Spitalului Municipal Sighișoara din strada Morii nr. 26”  
2.Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii comunitare de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat ulterior                    
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selecția, numirea și eliberarea din funcția contractuală de conducere de Director al Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara
4.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 19/28.02.2013, cu modificările și completările ulterioare
5.Proiect de hotărâre privind preluarea unui imobil din administrarea Spitalului Municipal Sighișoara și trecerea acestuia în administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A. 
6.Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ”Radu Voina” de către Clubul Sportiv Școlar Sighișoara pentru desfășurarea Turneului Final al Campionatului Național de handbal Juniori II Masculin
7.Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații topo – cadastrale de alipire imobile de natură terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sighișoara, str. Viilor f.nr.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru anul 2019, al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sighișoara

Art.2.Prin grija Secretarului municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va  aduce la cunoştință publică prin publicare pe pagina de internet la adresa WWW.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2019.

 

     PRIMAR,
   Ovidiu - Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN                                                                                                   

     Avizat:
Secretarul municipiului
    Anca  Bizo

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud