ANUNȚ Sedință extraordinară a Consiliului Local în data de 09.10.2018

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
   P R I M A R

                                                           DISPOZIŢIA  NR. 896
                                                         din 5 OCTOMBRIE 2018


                         privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară


Primarul municipiului Sighişoara;
În baza art. 39, alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. ˝b˝ și alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

     Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de marți, 9 octombrie 2018, orele 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:


ORDINE DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile și imobile din domeniul public al Municipiului Sighișoara în domeniul public al Județului Mureș
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor pentru delegarea gestiunii activităților  de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și operare a stației de transfer, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (S.M.I.D. Mureș), pentru municipiul Sighișoara
3.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de utilități, specifice serviciului de salubrizare, derulate de S.C. Schuster Ecosal S.R.L., conform contractului de concesiune nr. 22.161/891/23.10.2012

Art. 2. Prin grija Secretarului municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va  aduce la cunoştință publică prin publicare pe pagina de internet la adresa WWW.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2018.


        PRIMAR,
   Ovidiu - Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN

             Avizat:
       Secretarul municipiului                                                                                   
           Anca  Bizo