Anunt Sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 29.11.2018

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R

                                       D I S P O Z I Ţ I A   NR. 1032
                                               din 23.11.2018

                           privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

 Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

                                                      D I S P U N E :

Art. 1.    Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi,29 noiembrie 2018, ora 15,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                                        
                                                   ORDINE  DE  ZI  

1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 32.987 din 22.11.2018, prin care S.C.  ”Apă Termic Transport” S.A. convoacă în data de 13.12.2018, ora 10,00, în Sala de ședință a S.C.”Apă Termic Transport” S.A., Adunarea Generală a Acționarilor
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 30.252 din 25.10.2018, prin care colectivul Grădiniței cu Program Prelungit Târnava dorește să evidențieze managementul eficient și buna colaborare cu conducerea Școlii Gimnaziale ”Victor Jinga”, din structura căreia fac parte
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 30.253 din 25.10.2018, prin care personalul Grădiniței cu Program Normal nr. 6 Sighișoara, adresează Consiliului Local Sighișoara un memoriu de susținere a echipei manageriale a grădiniței, condusă de doamna director Secășan Gyongyi
4.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 30.741 din 30.10.2018, prin care  S.C. Carnicomp S.R.L. cu sediul în Sighișoara, str. Garoafelor, nr. 11, jud. Mureș și S.C. Gal Octa Invest S.R.L. cu sediul în Sighișoara, str. Ilarie Chendi, nr. 88, jud. Mureș, solicită un răspuns cu privire la situația înscrierii în Planul Urbanistic General (P.U.G.) Sighișoara
5.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 31.571 din 07.11.2018 prin care Școala Gimnazială ”Radu Popa” adresează un memoriu Consiliului Local Sighișoara privind situația reală a unității școlare, în vederea reanalizării rețelei școlare în mod echitabil
6.Informare înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 32.328 din 15.11.2018, cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada iulie 2018 - octombrie 2018 
7.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pop Claudiu
8.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului domnului consilier local Drăghici Ioan și modificarea componenței unei comisii de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Stoica Dorina
10.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului doamnei consilier local Horumb Maria și modificarea componenței unei comisii de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind casarea și scoaterea din inventarul Bibliotecii Municipale ”Zaharia Boiu” Sighișoara a cărților deteriorate și inutilizabile
12.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 48/16.03.2018 privind aprobarea manifestărilor cultural - artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2018, așa cum a fost completată ulterior
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Sighișoara cu Agenția Națională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș
14.Proiect de hotărâre privind retragerea Consiliului Local Sighișoara din cadrul Asociației Clubul Atletic Municipal Sighișoara
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”INTODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU EXTINDERE FABRICĂ”, Sighișoara, str. Viilor, nr. 146A
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”INTODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ (SERVICII - SERVICE AUTO)”, Sighișoara, Cartier Venchi, f.n.
17.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Modernizarea străzilor Zugravilor, Livezilor, Lunca Poștei, Izvorului din municipiul Sighișoara”
18.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitarea străzilor George Coșbuc și Axente Sever din Municipiul Sighișoara”
19.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare strada Codrului din Municipiul Sighișoara”
20.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare și a caietului de sarcini                              
22.Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Municipiului Sighișoara, a spațiilor aflate în administrarea unităților de învățământ
23.Proiect de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile - terenuri
24.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
25.Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de închiriere
26.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiate cu persoane fizice 
27.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiate cu persoane juridice
28.Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de concesiune
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri
30.Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații topo - cadastrale
31.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.1, parte din imobilul monument istoric denumit ”Casa Nistor”, din Municipiul Sighișoara, str. Ilarie Chendi nr. 2
32.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 106/26.04.2018, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L.
33.Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ”Radu Voina” și a sălii de sport a Școlii Gimnaziale ”Zaharia Boiu” Sighișoara de către Asociația Club Sportiv Antal Liviu & Alex Sighișoara pentru desfășurarea Turneului de fotbal pentru copii ”Cupa Liviu Antal”, ediția a V-a, în perioada 26 - 27 ianuarie 2019
34.Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ”Radu Voina” Sighișoara de către Asociația Club Sportiv Antal Liviu & Alex Sighișoara pentru desfășurarea Turneului de fotbal ”Cupa Cetatea”, ediția a V-a, în perioada 21 - 22 decembrie 2018
35.Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a sălii de sport a Școlii Gimnaziale ”Aurel Mosora” Sighișoara, de către Asociația ”Club Sportiv Hara Sighișoara”
 

Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2018.


        PRIMAR,
      Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru

                                                                                                      
          Avizat:                                                                                
   Secretarul municipiului,                                                                                      
        Anca  Bizo