ANUNȚ CONVOCARE SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL din data de 16.03.2018 ora 13.00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
       P R I M A R
                                                         
                           D I S P O Z I Ţ I A   NR. 380
                                    din 12.03.2018

privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

  Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

                                    D I S P U N E :

         Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de vineri, 16 martie  2018, ora 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                   ORDINE  DE  ZI  

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural-artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2018
2.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și extindere sistem de supraveghere video în Municipiul Sighișoara”
3.Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Sighișoara și S.C. Adoxi S.R.L.
5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului general al unității administrativ - teritoriale pe anul 2018
6.Proiect de hotărâre privind cuprinderea unor mijloace fixe în domeniul public și completarea listei bunurilor din domeniul public al Municipiului Sighișoara aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 22/05.03.2010, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aquainvest Mureș” și sub nr. 202662/05.03.2010, la S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș, așa cum a fost modificat prin actele adiționale încheiate
7.Proiect de hotărâre privind cooperarea Municipiului Sighișoara cu Asociația Culturală ,,Sighișoara Blues Hospital” pentru organizarea și desfășurarea ediției a XIII  a Festivalului ,,Sighișoara Internațional Blues Festival” 2018

Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2018.


                 PRIMAR,
      Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru


               Avizat:
    Secretarul municipiului,
            Anca  Bizo