Concurs 01 februarie 2017

 

 MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează la data de 01.02.2017, respectiv 03.02.2017

C O N C U R S

recrutare pentru ocuparea postului vacant aferent funcției contractuale de conducere de Administrator public în cadrul Primăriei Municipiului Sighișoara


Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor și în funcții de conducere, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Condiții generale de participare și selecție a candidaților așa cum sunt prevăzute de lege:
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Condiții specifice de participare și selecție a candidaților așa cum sunt prevăzute de fișa postului :
a) Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniile :  științe economice/științe administrative/ științe tehnice și/sau drept;
b) Vechime în specilalitatea studiilor absolvite : minimum 7 ani;
c) Studii postuniversitare sau de master în științe administrative, științe economice, drept și/sau management;
d) Experiență în funcții de conducere : minimum 5 ani;
e) Cunoștințe operare PC – nivel mediu;
f) Se consideră un avantaj experiența în următoarele domenii*):
• Investiții;
• Fonduri nerambursabile;
• Administrare fonduri publice.

*) se demonstrează prin CV, și/sau adeverințe de vechime, și/sau certificate/atestate/diplome emise de organizații/instituții autorizate.
 

Probele stabilite pentru concurs:

- proba scrisă: 01.02.2017, ora 10,00 la sediul Municipiului Sighiţoara, Str. Muzeului nr. 7;
- interviu: 03.02.2017, ora 12,00 la sediul Municipiului Sighişoara, Str. Muzeului nr. 7.

 Bibliografia:

1. Constituția României;
2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, republicată;
4. Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, republicată;
6. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;
7. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Noul Cod Civil (art.535-952, art.1166-art.1420, art.1566-art.1614. art.1650-art.1850);
10. Noul Cod de Procedură Civilă;
11. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
12. Legea 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
13. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Legea nr. 101/2006, actualizată, a serviciului de salubrizare a localităţilor;
16. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
18. Hotărârea nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;
19. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 20.01.2017;
Proba scrisă: 01.02.2017, ora 10,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;

Interviu: 03.02.2017, ora 12,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72 sau la telefon nr. 0265-771280

 

      P R I M A R,
                      Ovidiu-Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud