Anunț - concurs

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează la data de 31.03.2015, respectiv 02.04.2015

C O N C U R S

de recrutare pentru ocuparea ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de șef birou – Biroul Ordine publică și șef birou – Biroul Poliție rutieră din cadrul Serviciului Public Poliția Locală

Probele stabilite pentru concurs:
- Probă suplimentară (testarea cunoștințelor de operare PC): 31.03.2015, ora 9,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7
- Proba scrisă: 31.03.2015, ora 11,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
- Interviu: 02.04.2015, ora 15,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;

Condiţiile de participare la concurs:
Condiţiile generale sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Condiții specifice:
- Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- Vechime cel puțin 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- Cunoștințe operare PC (nivel mediu).
 
 Bibliografie generală:
- Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie specifică:
I) – Pentru Biroul Ordine Publică:
1. Legea nr. 155/2010, Legea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor, republicată;
3. Legea nr. 12/1990, privind protejarea populației împotriva unor activități de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată;
4. Legea 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii public, republicată;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
6. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 140/2006, cu privire la obligațiile instituțiilor publice, agenților economici, a altor persoane juridice și a cetăţenilor pentru asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul municipiului, pentru buna gospodărire a localității și respectarea normelor de igienă.

II) – Pentru Biroul poliţie rutieră:
1. Legea nr. 155/2010, Legea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor, republicată;
3. Legea 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii public, republicată;
4. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
6. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioar;
7. Ordonanța de Urgență nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 140/2006, cu privire la obligațiile instituțiilor publice, agenților economici, a altor persoane juridice și a cetăţenilor pentru asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul municipiului, pentru buna gospodărire a localității și respectarea normelor de igienă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
- Formularul de înscriere tip (sediul instituției – camera 72);
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studii;
- Cazier judiciar;
- Copia carnetului de muncă;
- Adeverință de vechime tip (sediul instituției – camera 72);
- Adeverință care să ateste starea de sănătate;
- Declarație pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (sediul instituției – camera 72);
- Declarație pe propria răspundere conform art. 49 alin. (1) lit. g) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv conform art. 5 alin. (1) din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (sediul instituției – camera 72).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72
sau la telefon nr. 0265-771280

Termenul limită de depunere a dosarelor este:
19.03.2015, ora 15,00


        p. PRIMAR,
        Viceprimar
       Dan Eugen Bândea

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud