Concurs 17 octombrie 2017

 

 MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează  la data de 17.10.2017, respectiv  19.10.2017

C O N C U R S

de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

- Asistent medical debutant în cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară – Serviciul Public Asistență Socială – 1 post
- Magaziner I în cadrul Biroului Logistic, Aprovizionare tehnico-materială și administrativ – 1 post

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţiile generale de participare la concurs:
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare la concurs:
1. Asistent medical debutant – 1 post:
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul sanitar.

2. Magaziner I – 1 post
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
- vechime pe un post similar minim 5 ani.

Probele stabilite pentru concurs:
- proba suplimentară eliminatorie de ”cunoștințe de operare PC, nivel mediu” – pentru postul de Magaziner I în cadrul Biroului Logistic, Aprovizionare tehnico-materială și administrativ
- probă scrisă;
- interviu.

BIBLIOGRAFIE - pentru ocuparea postului vacant de ASISTENT MEDICAL debutant, în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială – Compartiment Asistență Medicală Comunitară

1. Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 653/25.09.2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare.
2. Odinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare.
3. Ordinul ministrului sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru acrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.
5. Puericultură și pediatrie – Manual pentru școlile sanitare postliceale
Autori: dr. Elena Chițimia, dr. Vladimir Mihăilescu, dr. Cătălina Niculescu, dr. Arghir Popescu, as. Princ. Letiția Popovici Editura Info-Team, 1997.
6. Ghid de nursing – sub redacția Lucreția Titirică, Editura Viața    Medicală Românească
7. ”Boli infecțioase și epidemiologie” – autor dr. Constantin Bocârnea
 - capitolul 4, subcapitolul 4.5;
      - capitolul 9, subcapitolele 9.1.; 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.7;
      - capitolul 10, subcapitolele 10.2; 10.5.
      8. ,,Urgențele medico-chirurgicale. Sinteze” – autor Lucreția Titirica.

BIBLIOGRAFIE - pentru ocuparea postului vacant de MAGAZINER în cadrul Biroului Logistic, Aprovizionare tehnico- materială și administrativ
1. Legea nr. 215/2001 ***Republicată, legea administrației publice locale (Capitolul I, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul IX, Capitolul X, Capitoul XII – Secțiunea 1)
2. Legea nr. 53/2003 ***Republicată, Codul Muncii (Titlul I, Capitolul I; Titlul II, Capitolul II, Capitolul IV; Titlul III, Capitolul I, Secțiunea 1, 2 și 4; Titlul XI, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a nijloacelor fixe;
6. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
7. H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
- Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 06.10.2017, ora 13,00;
- Proba suplimentară eliminatorie de ”cunoștințe de operare PC, nivel mediu” – pentru postul de Magaziner I în cadrul Biroului Logistic, Aprovizionare tehnico-materială și administrativ: 17.10.2017, ora 10,00 ;
- Probă scrisă: 17.10.2017 ora 11,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
- Interviul: 19.10.2017 ora 10,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72
sau la telefon nr. 0265-771280

 

            PRIMAR,
                 Ovidiu – Dumitru Mălăncrăvean

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud