A N U N Ț - privind acordarea stimulentelor educaționale (tichete sociale pentru grădiniță)

 

A N U N Ț
privind acordarea stimulentelor educaționale
(tichete sociale pentru grădiniță)
 
          Potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, copiii pot beneficia de stimulente educaționale, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, având valoarea nominală lunară de 50 lei, în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
            a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent - copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;
            b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar;
            c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de 284 lei/membru de familie.
 
Stimulentul educațional se acordă în baza următoarelor documente:
1) cererea - declarație pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2015, aprobate prin H.G. nr. 15/2016;
            2) acte doveditoare privind componența familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal:
            - acte de identitate
            - livret de familie, iar în cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:
a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;
                        b) certificatul de căsătorie;
            c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
                        d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
            e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută sau decăzut/decăzută din drepturi părintești;
g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
                        h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
            3) acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei (documente eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor);
            4) dovada înscrierii/frecventării activităților organizate de grădiniță.
           
În situaţia în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alocaţie pentru susţinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul se acordă reprezentantului familiei doar pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de dovada înscrierii la grădiniţă.
 
În conformitate cu dispozițiile art. 5 din Legea nr. 248/2015, acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional, respectiv de  prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna pentru care se acordă stimulentul educațional, cu excepţia absenţelor motivate.
Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:
            a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;
            b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.
 
www.sighisoara.org.ro. Formularul de cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță), poate fi ridicat de la sediul Municipiului Sighișoara, cam. 18 - Serviciul Public de Asistență Socială, zilnic, de luni până vineri, între orele 8,30 - 12,00, sau poate fi descărcat de pe site-ul Municipiului Sighișoara, la adresa
 
Cererile pentru acordarea stimulentului educațional, însoţite de documentele justificative, se pot depune până la data de 30 aprilie 2016, la sediul Municipiului Sighișoara, cam. 18 - Serviciul Public de Asistență Socială, zilnic, de luni până vineri, între orele 8,00 - 12,00.
 
 
 
Direcția Relații Publice și Comunicare
Municipiul Sighișoara
 
 
 
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud