ANUNT CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL din data de 18.05.2018 ora 13.00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
  P R I M A R

                                                         

                                      D I S P O Z I Ţ I A   NR. 492
                                           din  14.05.2018

                        privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

  Primarul municipiului Sighişoara;
În baza art. 39, alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. ˝b˝ și alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                 DISPUNE :                                                        

         Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de vineri, 18 Mai  2018, ora 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                                            ORDINE  DE  ZI 

1.  Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 12435 din 03.05.2018, prin care S.C. Apă Termic Transport S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apă Termic Transport S.A.
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Sighișoara și aprobarea constituirii și componenței Colegiului Director al direcției
3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ –teritoriale pe anul 2018
4.  Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de utilități, specifice serviciului de salubrizare, derulate de S.C. Schuster Ecosal S.R.L., conform contractului de concesiune nr.22.161/891/23.10.2012
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a fondului locativ și spații cu altă destinație decât locuință aflate în domeniul privat al Municipiului Sighișoara și în domeniul privat al statului și a documentației de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a fondului locativ și spații cu altă destinație  decât locuință aflate în domeniul privat al Municipiului Sighișoara și în domeniul privat al statului


Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2018.

 

                  PRIMAR,
      Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru

                 Avizat:
      Secretarul municipiului,                                                                                         
           Anca  Bizo