ANUNȚ CONCURS - SERVICIUL PUBLIC POLIȚIA LOCALĂ


MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează la data de 10.10.2016, respectiv 12.10.2016

C O N C U R S

de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcției publice de execuţie vacante:

1.Polițist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică – Serviciul Public Poliția Locală:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- permis de conducere categoria B.
2.Polițist local, clasa III, grad profesional principal în cadrul Biroului Ordine Publică – Serviciul Public Poliția Locală:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- permis de conducere categoria B.
3.Polițist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Biroului Ordine Publică – Serviciul Public Poliția Locală:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime: 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- permis de conducere categoria B.
4.Polițist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Poliție rutieră – Serviciul Public Poliția Locală:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- permis de conducere categoria B.
5.Polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Poliție rutieră – Serviciul Public Poliția Locală:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe juridice/ științe administrative;
- permis de conducere categoria B.

Probele stabilite pentru concurs:

- Probă suplimentară eliminatorie (testarea cunoștințelor de operare PC): 10.10.2016, ora 9,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
- Probă scrisă: 10.10.2016, ora 11,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
- Interviu: 12.10.2016, ora 13,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;

Condiţiile de participare la concurs:

Condițiile generale sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Bibliografia este anexată prezentului anunț.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
- Formularul de înscriere tip (de la sediul instituției – camera 72 sau pe site-ul instituției: http://sighisoara.org.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/8D12119866C33E94C2257E7B0041CD33?OpenDocument);
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studii;
- Cazier judiciar;
- Copia carnetului de muncă;
- Adeverință de vechime tip (model de la sediul instituției – camera 72 sau pe site-ul instituției: http://sighisoara.org.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/8D12119866C33E94C2257E7B0041CD33?OpenDocument);
- Adeverință care să ateste starea de sănătate;
- Declarație pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (de la sediul instituției – camera 72 sau pe site-ul instituției: http://sighisoara.org.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/8D12119866C33E94C2257E7B0041CD33?OpenDocument);
- Declarație pe propria răspundere conform art. 49 alin. (1) lit. g) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv conform art. 5 alin. (1) din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (de la sediul instituției – camera 72 sau pe site-ul instituției: http://sighisoara.org.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/8D12119866C33E94C2257E7B0041CD33?OpenDocument).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72
sau la telefon nr. 0265-771280

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României–partea a III-a: 28.09.2016, ora 15,00.


                 PRIMAR,
                 OVIDIU-DUMITRU MĂLĂNCRĂVEAN

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud