ANUNT CONVOCARE SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru ziua de marți,09 aprilie 2019, orele 14,00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
P R I M A R

                                                      DISPOZIŢIA  NR. 349
                                                       din  05 aprilie 2019

                         privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară


Primarul municipiului Sighişoara;
În baza art. 39, alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. ˝b˝ și alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         D I S P U N E :

 Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de marți,09 aprilie 2019, orele 14,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                                                   ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea Direcției de Asistență Socială Sighișoara pentru organizarea și realizarea activităților de contractare de servicii sociale
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 6/29.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul de concesiune al serviciului public de salubrizare nr. 22.161/891/23.10.2012 încheiat între Municipiul Sighișoara, în calitate de concedent și S.C. Schuster Ecosal S.R.L., în calitate de concesionar
4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de utilități, specifice serviciului de salubrizare, derulate de S.C. Schuster Ecosal S.R.L., conform contractului de concesiune nr. 22.161/891/23.10.2012
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 7 și art. 8 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 14/29.01.2019 privind însușirea unor documentații topo - cadastrale

Art. 2. Prin grija Secretarului municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va  aduce la cunoştință publică prin publicare pe pagina de internet la adresa WWW.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2019.


      PRIMAR,
  Ovidiu - Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN
                                                                                                     
         Avizat:                                                                             
   Secretarul municipiului                                                                                    
       Anca  Bizo