ANUNT CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL din data de 15.02.2018

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
  P R I M A R

                                                          DISPOZIŢIA  NR. 292
                                                            din  9 februarie 2018

                         privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

Primarul municipiului Sighişoara;
În baza art. 39, alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. ˝b˝ și alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                D I S P U N E :

     Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de  Joi,  15 februarie 2018, orele 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                                                 ORDINE DE ZI :
 
1.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ,,Culoarul doamnelor bătrâne“ - Sighișoara
2.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și extindere sistem de supraveghere video în Municipiul Sighișoara”                                                                                  
3.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: Sală de sport Colegiul Național ,,Mircea Eliade”, acoperiș și suprafață de joc
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2018
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ - teritoriale pe anul 2018
6.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Sighișoara la cheltuielile de organizare  a Semifinalei Selecției Naționale Eurovision România care se va desfășura în municipiul Sighișoara, în data de 18 februarie 2018
7.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din     blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
8.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, solicitanților evacuați ai căror locuințe au fost retrocedate
9.Proiect de hotărâre privind inventarierea bunurilor materiale din patrimoniul propriu și al unităților de sub autoritatea Municipiului Sighișoara, pe anul 2017
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2018
                                                      
   Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va  aduce la cunoştință publică prin publicare pe pagina de internet la adresa WWW.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2018.

                       PRIMAR,
   Ovidiu - Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN                                                            Avizat:
                                                                                                          Secretarul municipiului
                                                                                                                  Anca  Bizo