Anunt

 

Anuntul cu conditiile si criteriile de selectie
prealabila pentru membrii Consiliului de Administratie
la S.C. Ecoserv SIG S.R.L.
 
Consiliul Local Sighisoara
ANUNTA
 
Organizarea selectiei prealabile a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Ecoserv SIG S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, in data de 28.11.2012, ora 10:00.
Posturi în selectie: 5 posturi de administrator, în trei categorii:
1 post administrator, poate fi din rândul autoritatii tutelare sau al altor institutii publice;
1 post administrator, cu studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar, poate fi din rândul autoritatii tutelare sau al altor institutii publice;
3 posturi administrator, din afara autoritatii tutelare sau al altor institutii publice.
I. Conditii generale si specifice:
I. A.Conditii generale:
a) cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
b) cunoasterea limbii române (scris si vorbit);
c) capacitate deplina de exercitiu;
d) stare de sanatate corespunzatoare functiei pe care candideaza, atestata pe baza de documente medicale;
e) nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
f) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
g) sa nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri
de prevenire si combatere a finanţarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infracţiunile prevazute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţi, cu modificarile şi completarile ulterioare;
h) sa nu faca parte din mai mult de 4 consilii de administratie ale unor
regii autonome sau societati comerciale.
I. B.Conditii specifice:
A. Pentru postul de administrator, poate fi din rândul autoritatii tutelare sau al altor institutii publice:
studii superioare economice, juridice sau tehnice;
experienta de cel putin 5 ani în domeniul de activitate al S.C. Ecoserv SIG S.R.L. si/sau în activitatea de administrare de societati comerciale ori regii autonome, profitabile, cu cel putin două exercitii financiare încheiate cu profit.
B. Pentru postul de administrator, cu studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar: studii superioare economice; experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar, de minim cinci ani, fara existenta unor intreruperi in acest domeniu de activitate in cel putin ultimii cinci ani;
C. Pentru posturile de administrator din afara autoritatii tutelare, sau al altor institutii publice:
studii superioare economice, juridice sau tehnice; experienta de cel putin 5 ani în domeniul de activitate al S.C. Ecoserv SIG S.R.L. si/sau în activitatea de administrare de societati comerciale ori regii autonome, profitabile, cu cel putin două exercitii financiare încheiate cu profit; nu pot avea calitatea de functionar public sau sa apartina altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare sau al altor institutii publice.
II. Criterii de evaluare a candidatilor:
II. A. Abilitati manageriale:
1. Capacitate de analiza si sinteza;
2. Orientare catre rezultate;
3. Abilitati de comunicare;
4. Capacitate de luare a deciziei.
II. B. Cunoştinţe teoretice tehnice:
Reglementările tehnice, economice si financiare (bibliografia recomandată) referitoare la societările care desfăsoară activitatea în domeniul serviciului comunitar de utilităti publice.
Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. Ecoserv SIG S.R.L.
Selectia candidatilor se va efectua în doua etape succesive, dupa cum urmeaza:
Selectia dosarelor de înscriere;
Interviul candidatilor selectati.
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1. CV în format Europass;
2. Cazier judiciar;
3. Cazier fiscal;
4. Copii legalizate dupa actele de studii;
5. Copie act identitate;
6. Copie Carnet de Munca/documente doveditoare a experientei cerute, pentru cei care isi depun candidaturile pentru postul de administrator, cu studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar, ca experienta in domeniul solicitat s-a realizat fara existenta unor intreruperi in acest domeniu de activitate in cel putin ultimii cinci ani;
7. Dovada numirii în calitate de Administrator/Manager, dupa caz;
8. Copie a Bilantului (certificat de DGFP competenta) referitoare la exercitiul financiar cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de catre candidat;
9. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de  familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi  calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
10. Declaratie pe propria raspundere autentificata la un notar public, din care, sa rezulta ca nu au desfasurat activitate de politie politica, asa cum este definita de lege;
11. Declaratie pe propria raspundere autentificata la un notar public, din care, sa rezulte ca nu fac parte din mai mult de 4 consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale.
Aceste documente vor fi analizate, iar candidatii care prezinta dosare incomplete sau nu dovedesc indeplinirea criteriilor de selectie vor fi RESPINSI!
Durata postului:
Durata mandatului de administrator este de 4 ani!
Remuneratia postului:
Indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie se stabilesc prin Contractul de mandat.
Candidaturile:
Candidaturile si documentele solicitate prin prezentul anunt se depun pâna la data de 27.11.2012, ora limita de depunere 12.00, la registratura Municipiului Sighisoara, str. Muzeului, nr. 7, Sighisoara, judeţul Mureş, în plic închis si sigilat, unde vor primi un numar de înregistrare, fiind mentionată totodata si ora exactă a depunerii plicului.
Plicul va avea mentionat “Candidatura pentru functia de membru în Consiliul de Administratie al S.C. Ecoserv SIG S.R.L, categoria A, B sau C, dupa caz, precum si numele, prenumele si domiciliul candidatului. Se pot depune candidaturi pentru mai multe categorii, in acest caz se depune un singur plic si se specifica pe acesta categoriile vizate.
Dupa expirarea termenului de depunere a candidaturilor si documentelor solicitate, Comisia de selectie va analiza indeplinirea de catre candidati a conditiilor mentionate in anunt, rezultatul acestei analize urmand sa fie afisat la sediul institutiei in cursul zilei de 27.11.2012 si publicat ulterior pe pagina de web www.sighisoara.org.ro.
Evaluarea candidatilor se va desfasura în cadrul unui interviu în data de 28.11.2012, ora 10.00, în Sala de Consiliu a Consiliului Local Sighisoara, str. Muzeului, nr. 7, Sighisoara, judeţul Mureş.
Interviul va avea doua componente:
Aptitudini manageriale;
Cunostinte tehnice.
Tematica (Bibliografia) pentru componenta tehnica se poate obtine de la Municipiul Sighisoara.
Persoana de contact: Flesariu Anca – Presedintele Comisiei de Selectie, Muncipiul Sighisoara, str. Muzeului, nr. 7, Sighisoara, judeţul Mureş, etaj 1, cam 27, telefon 0265/771280, int. 108.
Comisia de selectie prealabila a candidatilor pentru Consiliul de Administratie al S.C. Ecoserv SIG S.R.L, numita prin H.C.L. Sighisoara nr. 10/12.07.2012
 

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud