ANUNȚ

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează la data de 10.12.2015, respectiv 14.12.2015

EXAMEN SAU CONCURS
de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut după cum urmează:

- promovare din funcţia publică de execuţie de polițist local, grad profesional principal, în funcţia publică de execuţie de polițist local, grad profesional superior în cadrul Biroului Poliție rutieră – Serviciul Public Poliția Locală

Probele stabilite pentru concursul/examenul de promovare:
- Probă scrisă;
- Interviu.

Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului de promovare:
- - Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data afișării anunţului.
- - Data, ora și locul organizării probei scrise: 10.12.2015, ora 10,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;

Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
    - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
     - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 Bibliografie generală:
- Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Bibliografie specifică:
- Legea nr. 155/2010, Legea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului României nr. 2/2001 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
- H.C.L. nr. 140/2006, cu privire la obligațiile instituțiilor publice, agenților economici, a altor persoane juridice și a cetăţenilor pentru asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul municipiului, pentru buna gospodărire a localității și respectarea normelor de igienă.

 În vederea participării la concursul/examenul de promovare în grad profesional, candidaţii vor depune în perioada 06.11.2015 - 26.11.2015 dosarul de înscriere la concurs/examen, care va conţine în mod obligatoriu:
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
- cazier administrativ.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72
sau la telefon nr. 0265-771280

Termenul limită de depunere a dosarelor este:
26.11.2015, ora 15,00

p. PRIMAR,

Viceprimar
Ionel Gavrilă
 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud