Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

A N U N Ţ

privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat şi
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
 
Conform prevederilor O.U.G. Nr. 70/31.08.2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece (1 noiembrie 2012 – 31 martie 2013).
Conform prevederilor ordonanţei susamintite şi ale H.G.R. 920/21.09.2011, se exclud de la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, familiile sau persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile următoare:
BUNURI IMOBILE:
- clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia celei de domiciliu.
BUNURI MOBILE:
1.mijloace de transport: autoturisme care depăşesc 1600 cmc; autoutilitare; autocamioane de orice fel şi remorci; şalupe; bărci cu motor; scutere de apă; iahturi; autobuze; microbuze; (se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”)
2.utilaje agricole: tractor; combină autopropulsantă.
3.utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei; moară de cereale.
4.utilaje de prelucrat lemnul: gater; drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
5.depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei.
TERENURI:
1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1000 mp. în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală.
2. Terenuri în zona colinară şi de şes: arabil şi fâneaţă cu suprafaţă de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1-3 persoane sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.; forestier cu suprafaţă de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.; vii, livezi, grădini de legume şi flori cu suprafaţă de cel puţin 1 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 1,5 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.
3. Terenuri în zona montană: forestier cu suprafaţa de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.; vii, livezi cu suprafaţă de cel puţin 1,5 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 2 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.; păşuni şi fâneţe cu suprafaţă de cel puţin 4 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau 5 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.
CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI: peste 3 bovine; peste 5 porcine; peste 20 ovine/caprine; peste 15 familii de albine.
 
 
Titularii contractelor de furnizare a gazelor naturale, persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică precum şi persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pot ridica formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere de la sediul Primăriei municipiului Sighişoara.
Cererile privind acordarea ajutoarelor pentru încălzire cu gaze naturale/energie termică/lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, complet şi corect întocmite, se pot depune la sediul Primăriei municipiului Sighişoara, cam. 15, în perioada 1 - 9 noiembrie 2012. 
Programul pentru ridicarea formularelor de cerere precum şi pentru depunerea acestora este următorul :
- de luni până vineri între orele 8,30 – 12,00
La depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire, solicitanţii vor prezenta următoarele documente:
- acte doveditoare, în original şi copie, privind componenţa familiei (acte de identitate, certificate de naştere ale copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească sau după caz hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau dispoziţia autorităţii tutelare privind încredinţarea copilului, măsura plasamentului, instituirea tutelei/curatelei etc.),
- dovezi de venituri nete din luna anterioară depunerii cererii, pentru toţi membrii familiei,
- contractul de închiriere sau de proprietate al locuinţei în cazul solicitanţilor de ajutor pentru încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,
 - ultima factură de gaz în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale.
Conform prevederilor ordonanţelor susamintite, pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, reprezentanţii Serviciului Public de Asistenţă Socială vor efectua lunar, până la începutul sezonului rece următor, anchete sociale pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei.
În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau dacă în urma anchetelor efectuate prin sondaj se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la acest ajutor încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, iar dacă se constată că fapta titularului constituie infracţiune, primăria are obligaţia să sesizeze organul de urmărire penală. 
 
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2012 – martie 2013, după cum urmează:
 
    a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 262 lei;
    b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 162 lei;
    c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 137 lei;
    d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 112 lei;
    e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 87 lei;
    f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 62 lei;
    g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;
    h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei;
    i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei." 
 
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2012 – martie 2013, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, denumită în continuare compensare.
În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă după cum urmează:
   a) în proporţie de 90% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei;
    b) în proporţie de 80% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei;
    c) în proporţie de 70% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei;
    d) în proporţie de 60% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei;
    e) în proporţie de 50% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei;
    f) în proporţie de 40% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei;
    g) în proporţie de 30% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei;
    h) în proporţie de 20% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei;
    i) în proporţie de 10% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei.
   j) în proporţie de 5% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei.
Pentru persoanele singure, compensarea se majorează cu 10%, iar pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii Nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, compensarea se acordă în proporţie de 100%.
Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 şi 1082 lei compensarea procentuală este de 10%.
 
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiază pentru perioada sezonului rece noiembrie 2012 – martie 2013, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează:
În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă după cum urmează:
    a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei;
    b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei;
    c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;
    d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei;
    e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 34 lei;
    f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 30 lei;
    g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei;
    h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei;
    i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei."
 
 
 
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud