Notificare terț poprire

Nr.  28977/IV/3/ din 16.10.2019

                       

                                                                                                                                   

Către,  

IML CONSULTING S.R.L.

Loc.  Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr.3D Ap. 4 , jud. Mureș

CUI 24533590

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în urma verificărilor efectuate de către organele fiscale cu competenţe în executarea silită a debitorului principal POPA LIVIU CORNEL, cu dom. în localitatea Sighişoara, str. Mihai Viteazu, Nr. 3C Ap. 6 , judeţul Mureş, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor dumneavoastră pe linia achitării creanţelor datorate bugetului local în calitate de angajator al debitorului anterior menționat, în baza informaţiilor şi documentelor pe care le deţinem, s-a constatat că există elemente de angajare a răspunderii solidare a dvs., reglementată de art. 25 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 207/ 2015, privind Codul de procedură fiscală.

În motivarea susținerii subscisei, vă comunicăm faptul că debitorul principal POPA LIVIU CORNEL, ( angajat al societății dvs.), figurează în evidențele Municipiului Sighișoara, cu obligații fiscale neachitate la data de 03.05.2019, sens în care , subscrisa a procedat la demararea procedurii de executare silită, prin modalitatea reglementată de prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, comunicându-vă adresa de înființare a popririi nr. 167583 din 19.07.2019, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, confirmată de dvs., prin administrator la data de 06.08.2019 .

Relativ la acest aspect, vă învederăm faptul că, în temeiul prevederilor art. 236 alin. (9), din actul normativ anterior menționat, în calitate de terț poprit, aveați obligația de a plăti subscrisei de îndată sau după data la care creanța devine exigibilă, suma reținută și cuvenită în contul indicat în adresa  de înființare a popririi, prevederi legale care nu au fost respectate de dvs., până la data prezentei.

Menționăm în același timp, că prin adresa anterior indicată, ați fost notificat și de faptul că, în eventualitatea în care nu veți da curs adresei de înființare a popririi, se va trece la demararea procedurii de atragere a răspunderii solidare a dumneavoastră cu debitorul urmărit, reglementată de prevederile art. 25 și art. 26, coroborate cu prevederile art. 236, alin. (13) din Legea nr. 207/ 2015, privind Codul de procedură fiscală.

Totodată, prin aceeași adresă, ați fost înștiințat că, în situația în care, la data comunicării adresei de înființare a popririi, nu datorați vreo sumă de bani debitorului urmărit, sau nu veți datora în viitor asemenea sume, în temeiul unor raporturi juridice existente, aveți obligația de a înștiința despre acest fapt, organul de executare din cadrul subscrisei în termen de 5 zile, de la primirea adresei de înființare a popririi.   

Având în vedere cele de mai sus și a faptului că în calitate de terț poprit, ați dat dovadă de pasivitate și nu ați respectat prevederile legale în speță, vă comunicăm că asupra dumneavoastră a fost inițiată procedura de angajare a răspunderii solidare, reglementată de prevederile  Legii nr. 207/ 2015, privind Codul de procedură fiscală.   

 Drept urmare, în  conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, care stipulează că: ,,Înaintea luării deciziei organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei’’, vă solicităm ca în data de 06.11.2019, ora 10, să vă prezentaţi la sediul Municipiului Sighișoara, Biroul Executare Creanțe, situat în localitatea Sighişoara, str.Muzeului, nr.7, în vederea consultării documentaţiei aflate la dosarul de angajare a răspunderii solidare.

În cazul în care, la data şi ora stabilită, nu aveţi posibilitatea să vă prezentaţi la sediul organului fiscal, din motive temeinic justificate, aveţi dreptul să solicitaţi, în scris, până la data stabilită iniţial pentru audiere, amânarea audierii la o dată ulterioară, cu condiţia ca aceasta să fie într-o zi lucrătoare, în termen de cel mult 15 zile de la data fixată iniţial de către organul fiscal.

Facem precizarea că, în cererea de amânare, veţi prezenta atât motivele amânării, cât şi  documentele justificative.

La audiere, aveţi posibilitatea să consultaţi întreaga documentaţie aflată la dosarul de angajare a răspunderii solidare, să formulaţi obiecţiuni, să faceţi precizări şi să prezentaţi date şi înscrisuri pe care le consideraţi utile în apărarea dumneavoastră.

La consultarea documentaţiei, puteţi fi asistat de către un avocat, consultant sau o persoană care vă consiliază. De asemenea, în baza unui mandat legal, puteţi fi reprezentat de o persoană împuternicită.

Rezultatul consultării se va consemna într- un proces verbal întocmit între funcţionarii publici participanţi la audiere şi dumneavoastră.

Demersurile efectuate în scopul aplicării procedurii de angajare a răspunderii solidare încetează în cazul în care obligaţiile fiscale ale debitorului principal POPA LIVIU CORNEL au fost stinse prin una din modalităţile prevăzute de lege.

În cazul în care nu vă prezentaţi sau nu ne veţi transmite punctul dumneavoastră de vedere faţă de aspectele constatate, considerăm că v-aţi însuşit cele prezentate de noi, fapt pentru care urmează ca, pe baza elementelor ce le deţinem, să procedăm la aplicarea prevederilor legale, pentru atragerea răspunderii în solidar cu debitorul principal POPA LIVIU CORNEL.

 

                                                                        Primar,

                                                       Ovidiu-Dumitru Malancravean

 

             

                                                                      Biroul juridic,                                                                                   

                                                                        Sef Birou,

                                                                      Emil Oltean                             

        

 

 

                                                                                                                            Intocmit,

                                                                                                                 Angela Marinov-Rotari

 

 

 

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud