Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante, in data de 16 ianuarie 2017 respectiv 18 ianuarie 2017


MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează la data de 16.01.2017, respectiv 18.01.2017

C O N C U R S

de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante:

 

1.  Referent, clasa III, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Resurse umane:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoștințe de operare PC – nivel mediu
2. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Spațiu locativ – Direcția Administrarea Patrimoniului:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Științe administrative (Administrație publică) /Științe juridice/ Științe economice;
- vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
- cunoștințe de operare PC – nivel mediu
3. Referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Spațiu locativ – Direcția Administrarea Patrimoniului:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
- cunoștințe de operare PC – nivel mediu
4. Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Cultură, sport, învățământ – Direcția Relații publice și comunicare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Științe administrative (Administrație publică) /Științe economice/ Istorie / Studii culturale / Geografie (Geografia turismului);
- cunoștințe de operare PC – nivel mediu și cunoștințe de limba engleză sau germană - nivel mediu.
5. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Relația cu presa și societatea civilă – Direcția Relații publice și comunicare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Științe ale comunicării (Jurnalism, Comunicare și relații publice) / Științe administrative (Administrație publică) / Filologie;
- vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoștințe de operare PC – nivel mediu și cunoștințe de limba engleză sau germană - nivel mediu.
6. Două posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Relații cu publicul - CIC, Petiții, Audiențe, Informații publice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Științe administrative (Administrație publică) / Științe juridice/ Științe economice/ Științe ale comunicării (Comunicare și relații publice);
- vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoștințe de operare PC – nivel mediu și cunoștințe de limba engleză sau germană - nivel mediu.
7. Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Achiziții accesare fonduri EU, management proiecte:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul:  Științe juridice /
Științe economice / Științe inginerești;
- vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
- cunoștințe de operare PC – nivel mediu.
8. Referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului public Cadastru și agricultură:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 - vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoștințe de operare PC – nivel mediu, operare în programme GIS(MAPSYS sau AUTOCAD).

Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighişoara, Str. Muzeului nr. 7, judeţ Mureş, astfel:
-  proba suplimentară eliminatorie de cunoștințe de limbă engleză sau germană, nivel mediu: 16.01.2017, ora 9,00;
- proba suplimentară eliminatorie de cunoștințe de operare PC, nivel mediu : 16.01.2017, ora 10,00;
-  proba scrisă: 16.01.2017, ora 11,00;
-  interviul: 18.01.2017, ora 13,00.

Condiţiile de participare la concurs:

Condițiile generale sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Bibliografia este anexată prezentului anunț.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
- Formularul de înscriere tip (sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studii;
- Cazier judiciar;
- Copia carnetului de muncă;
- Adeverință de vechime tip (model la sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);
- Adeverință care să ateste starea de sănătate;
- Declarație pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);
- Declarație pe propria răspundere conform art. 49 alin. (1) lit. g) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv conform art. 5 alin. (1) din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72 sau la telefon nr. 0265-771280

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României–partea a III-a: 02.01.2017, ora 15,00

 

           PRIMAR,
              OVIDIU-DUMITRU MĂLĂNCRĂVEAN

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud