Anunț şedinţă ordinară pentru ziua de joi 26 martie 2020, ora 14,00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
  P R I M A R

                                                           D I S P O Z I Ţ I A  NR. 283
                                                                 din 20.03.2020

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                D I S P U N E :


Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 26 martie 2020, ora 14,00, în Sala Festivă din cadrul sediului Primăriei municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.

 

         PRIMAR,                                                                                     
Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru

          Avizat:     
     Secretar General
          Bizo Anca
                                                                                                                       

 


         Anexă la Dispoziția nr. 283/20.03.2020 a Primarului Municipiului Sighișoara


                                                                PROIECT

         al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
         din data de joi, 26 martie 2020, ora 14,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara cu nr. 8.443/20.03.2020

 

1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 6.159/28.02.2020 prin care doamna Călian Ferezan Bianca Elena, domiciliată în Sighișoara, în calitate de administrator al S.C. MAGIA NATURII HOUSE S.R.L., cu punct de lucru în Sighișoara, str. Horia Teculescu, nr. 5, contestă și solicită anularea licitației al cărei obiect îl constituie un spațiu cu altă destinație cu o suprafață de 29,97 mp. situat la adresa str. Horia Teculescu, nr. 5, Sighișoara
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 7.475/10.03.2020 prin care S.C. Apă Termic Transport S.A. comunică un răspuns la contestația formulată de către doamna Călian Ferezan Bianca Elena cu privire la licitația publică cu strigare pentru închirierea spațiului cu altă destinație decât locuință cu o suprafață de 29,97 mp. situat la adresa str. Horia Teculescu, nr. 5, Sighișoara
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 6.450/03.03.2020, prin care Instituția Prefectului - Județul Mureș înștiințează Consiliul local și Primăria Municipiului Sighișoara, cu privire la memoriul înaintat Secretariatului General al Guvernului de către domnul Kovacs Erno din Hetiur, care în numele celor 500 de locuitori reclamă situația edilitar - administrativă în care se găsește localitatea Hetiur
4.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 7.909/13.03.2020 prin care Clubul Sportiv Hara Sighișoara în calitate de organizator, aduce la cunoștință Consiliului local Sighișoara reprogramarea competiției ”Cupa Hara”, ediția a II-a, pentru data de 23.05.2020, în contextul provocat de COVID - 19 și solicită aprobarea unei hotărâri de consiliu pentru folosirea cu titlul gratuit a Sălii Polivalente ”Radu Voina” pentru data de 23.05.2020
5.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 5.466/24.02.2020 privind solicitarea Asociației Centru Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara în vederea încheierii unui parteneriat cu Municipiul Sighișoara privind implementarea proiectului ”ProEtnica 2020 - Festival Intercultural Sighișoara” înaintată prin nota internă cu nr. 7.495/III/4/11.03.2020 a Direcției Relații Publice și Comunicare
6.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 8.179/17.03.2020 privind solicitarea Asociației pentru Drepturile Animalelor din Sighișoara cu privire la modificarea tarifelor practicate pentru activitățile prevăzute în contract, precum și modificarea sub - clauzei 8.8 din contract
7.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 8.417/19.03.2020 privind exercitarea controlului de legalitate instituit în sarcina prefectului asupra Hotărârilor Consiliului Local Sighișoara nr. 26 și nr. 27 din 20.02.2020
8.Raport de activitate al Primarului municipiului Sighișoara aferent anului 2019
9.Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara 2019
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural - artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor la activitatea de transport urban de călători și modificarea tipurilor de bilete și de abonamente - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea încasării cotei - părți din veniturile obținute de către Spitalul Municipal Sighișoara din închirierea către terți a unor spații - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea încasării cotei - părți din veniturile obținute din închirierea/utilizarea de către terți a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea încasării cotei - părți din veniturile (fără T.V.A. inclus) obținute din închirierea către terți a unor spații și terenuri, de către S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara, titulara dreptului de administrare - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului ”Meșterim - Șezătoare interculturală” și punerea la dispoziția Fundației ”Mihai Eminescu Trust”, cu titlu gratuit, a sălii Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (Sala Sander) și a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Cetății și strada Școlii) pentru desfășurarea evenimentului în perioada 22 - 24 mai 2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate publică și privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile – terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, având ca obiect terenuri pe care sunt amenajate terase de alimentație publică, încheiate cu persoane juridice - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
20.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri aflate în patrimoniul Municipiului Sighișoara, în administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri aferente construcțiilor - case de locuit - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
22.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 47/27.02.2020, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren, situat în Piața Cetății nr. 12 - 13, în vederea amenajării unei terase de alimentație publică - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
24.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate

                                                       
         PRIMAR,                                                                                     
 Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru                                                         
                                                                                                                  
          Avizat:     
      Secretar General
        Bizo Anca

        Redactat
    Secretar General
        Bizo Anca
                             

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud