ANUNT CONVOCARE SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

 

                                                                 D I S P O Z I Ţ I A   NR. 929
                                                                               din 16.11.2017
 
                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară
 
            Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,         
 
                                                                   D I S P U N E :
 
    Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 23 noiembrie 2017, ora 13:00,
   în sala de şedinţe, cu următoarea :
 
                                                              ORDINE  DE  ZI  
 
1. Adresa nr. 16 din 31.10.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 29307 din 01.11.2017, prin care S.C. Ecoserv Sig S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
2. Informare privind adresa nr. 28994/30.10.2017 a numiților Bordi Ioan și Violeta, referitor la modul de calcul al redevenței datorată conform contractului de concesiune nr. 4/11245/01.09.2017
3.  Adresa nr. 28979 din 30.10.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara, prin care Comitetul pentru Inițiativa Civică, adresează o scrisoarea deschisă domnului Primar Ovidiu Mălăncrăvean și Consiliului Local Sighișoara, cu privire la modul de administrare și dezvoltare al orașului
4. Informarea cu nr. 31071/17.11.2017 privind situația depozitului de deșeuri nepericuloase Sighișoara
5. Raport privind deplasarea efectuată în perioada 15-17 septembrie 2017, în orașul partener Tabor, Cehia, pentru reprezentarea Municipiului Sighișoara la Festivalul Internațional ,,Tabor Meetings” 2017
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității maxime de carburant pentru autovehiculele din dotarea Municipiului Sighișoara, pentru anul 2018
7. Proiect de hotărâre privind reaprobarea co-finanțării Proiectului ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin Proiectul:,,Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apa uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014 + 106373” de către Municipiul Sighișoara
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Sighișoara
9.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de utilități, specifice serviciului de salubrizare, derulate de S.C. Schuster Ecosal S.R.L., conform contractului de concesiune nr. 22.161/891/23.10.2012
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sighișoara pentru anul 2018
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 10 și 11 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 104/27.12.2016 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea obligațiilor și responsabilităților instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și a cetățenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Sighișoara
14. Proiect de hotărâre privind organizarea de către Municipiul Sighișoara a manifestărilor cultural - artistice specifice Sărbătorilor de iarnă
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al U.A.T. Municipiul Sighișoara
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică subordonată Consiliului Local al Municipiului Sighișoara
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere în participațiune
18. Proiect de hotărâre privind amplasarea și amenajarea unui patinoar artificial mobil în Municipiul   Sighișoara, pentru sezonul de iarnă 2017 – 2018
19. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui patinoar artificial
20. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere și ulterior prelungirea acestuia
21. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere 
23. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
24. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, solicitanților evacuați a căror locuințe au fost retrocedate și a unor locuințe din fondul locativ de stat al Municipiului Sighișoara
25. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
26. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale
 
Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILUL LOCAL,Şedinţe, 2017.
 
 
 
                        PRIMAR,
      Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru
                                                                                                        Avizat:
                                                                                           Secretarul municipiului,
                                                                                                   Anca Bizo