ANUNŢ

                                        
 
            1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara, cu sediul in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140, anunţă cetăţenii români domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti) care deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat in trimestul I 2017, că au obligaţia să se prezinte la sediul nostru pentru eliberarea noilor cărţi de identitate cu următoarele documente:
           
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate -se obţine de la ghişeu;
2. Certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
3. Certificatul de căsătorie sau după caz, hotarârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, având ca obiect divorţ / certificatul de deces al soţului, original şi copie;
4. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie:
                  -pentru mediul urban: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară actualizat etc. ;
                              -pentru mediul rural: adeverinţă din Registrul agricol eliberată de primărie;
            5. În cazul în care solicitantul are copii minori sub vârsta de 14 ani, sunt necesare certificatele de naştere ale acestora, în original şi copie;
            6. Taxa in cuantum de 7 lei care se achită la casieria Primăriei Municipiului Sighişoara, pe numele solicitantului carţii de identitate;
 
            2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara, cu sediul in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140 anunţă părinţii care au copii care au împlinit vârsta de 14 ani in trimestul I 2017 şi sunt domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti) următoarele:
            În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul insoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul legal sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite eliberarea primei cărţi de identitate, prezentând la ghişeul serviciului nostru următoarele documente:
 
1.Cererea pentru eliberarea actului de identitate-se obţine de la ghişeu;
2.Certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
3.Actul de identitate al unuia dintre părinţi/reprezentant legal;
4.Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătoreasca definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţati, original şi copie;
5.Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, in original şi copie:
                  -pentru mediul urban: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară actualizat etc. ;
                              -pentru mediul rural: adeverinţă din Registrul agricol eliberată de primărie;
            6. În situaţia în care minorul se află în plasament, este necesar actul administrativ prin care s-a incuviinţat plasamentul, original şi copie;
            7.Taxa in cuantum de 7 lei care se achită la casieria Primăriei Municipiului Sighişoara, pe numele solicitantului carţii de identitate;
 
            Tot pe această cale, vă facem cunoscut că, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, nerespectarea obligaţiei de a solicita eliberarea unui act de identitate in locul celui al cărui termen de valabilitate a expirat sau la împlinirea vârstei de 14 ani, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
 
            Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Sighisoara desfăşoară activităţi de primire a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi de eliberare a actelor, după următorul program:
 
            LUNI: 9,00-13,00
            MARTI: 9,00-13,00
            MIERCURI: 9,00-13,00
            JOI: 9,00-12,00 si 14,00-18,30
            VINERI: 9,00-13,00