Ședinţă ordinară a Consiliului Local pentru ziua de joi, 25 octombrie 2018

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
  P R I M A R

                                          D I S P O Z I Ţ I A   NR. 937
                                                  din 18.10.2018

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

  Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

                                                D I S P U N E :

  Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 25 octombrie 2018, ora 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                                        
                                                 ORDINE  DE  ZI  

1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 27.669 din 27.09.2018, prin care  conducerea Școlii Gimnaziale ”Radu Popa” solicită reanalizarea rețelei școlare ținând cont de aspectele geografice și de numărul de grădinițe arondate fiecărui P.J. din oraș, în vederea creării unei echități între toate instituțiile  școlare
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 27.582 din 27.09.2018, prin care Asociația Sonnenschein Schassburg reprezentată de domnul Toma Daniel, domiciliat în Sighișoara, str. Andrei Șaguna nr. 31, ap. 13, solicită aprobarea concesionării unui teren în suprafață de 5000 mp., în cartierul Bărăgan, pentru construirea unei clădiri în vederea derulării unor proiecte în municipiul Sighișoara
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 28.521 din 08.10.2018, prin care doamna Ianku Luciana, cu domiciliul în Sighișoara str. Cânepii nr. 27, solicită aprobarea vânzării directe a terenului al cărui concesionar este, situat în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 2A
4.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sighișoara
5.Proiect de hotărâre privind desemnarea și validarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Municipiul Sighișoara
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul III al anului  2018
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării acordului de parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi Cluj - Napoca, Fundația Veritas Sighișoara și Școala Gimnazială ”Miron Neagu” din Sighișoara, acord care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 51/13.09.2016, modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 197/28.12.2017 și Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 33/28.02.2018                           
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei proiectelor individuale ale Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Sighișoara pentru perioada de programare 2014-2020, Anexa nr. 2 din Strategia de dezvoltare locală a municipiului Sighișoara pentru perioada 2014-2020                               
10.Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu S.C. FEVASAL CO S.R.L.
11.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren aferent construcției - locuință
13.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
14.Proiect de hotărâre privind avizarea unui schimb de locuințe, aflate în administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A. și repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
15.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din blocurilor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, solicitanților evacuați a căror locuințe au fost retrocedate și a unor locuințe din fondul locativ al Municipiului Sighișoara
16.Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații topo - cadastrale


Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2018.

 


         PRIMAR,
      Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru

           Avizat:                                                                                            
    Secretarul municipiului,                                                                                 
       Anca  Bizo                                                                                     
 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud