ANUNT CONVOCARE SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22 mai 2018 ora 16:00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
  P R I M A R

                                                         

                                         D I S P O Z I Ţ I A   NR. 497
                                                din 18.05.2018

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

  Primarul municipiului Sighişoara;
În baza art. 39, alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. ˝b˝ și alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare,

                                           DISPUNE :                                                        

         Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de marți, 22 Mai  2018, ora 16,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                    ORDINE  DE  ZI 


1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ –teritoriale pe anul 2018


Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,  CONSILIULLOCAL,Şedinţe, 2018.

 

                 PRIMAR,
      Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru
                                                                                                       
                 Avizat:                                                                              
           Secretarul municipiului,                                                                                       
             Anca  Bizo