ANUNT CONCURS

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează la data de 14.06.2016, respectiv 16.06.2016

C O N C U R S

de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcției publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Relații publice și comunicare:

1. Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Cultură, sport, învățământ:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Științe administrative (Administrație publică)/Istorie/Studii culturale/Geografie (Geografia turismului);
- cunoștințe de oprerare PC – nivel mediu și cunoștințe de limba engleză sau germană - nivel avansat.
2. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Relația cu presa și societatea civilă:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Științe ale comunicării (Jurnalism, Comunicare și relații publice)/Științe administrative (Administrație publică)/Filologie;
- vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoștințe de oprerare PC – nivel mediu și cunoștințe de limba engleză sau germană - nivel avansat.
3. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Relații cu publicul - CIC, Petiții, Audiențe, Informații publice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Științe administrative (Administrație publică)/Științe juridice/Științe ale comunicării (Comunicare și relații publice);
- vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoștințe de oprerare PC – nivel mediu și cunoștințe de limba engleză sau germană - nivel mediu.

Probele stabilite pentru concurs:

- Probă suplimentară (testarea cunoștințelor de operare PC și a cunoștințelor de limbă străină): 14.06.2016, ora 9,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
- Probă scrisă: 14.06.2016, ora 11,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
- Interviu: 16.06.2016, ora 14,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;

Condiţiile de participare la concurs:

Condițiile generale sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Bibliografia este anexată prezentului anunț.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
- Formularul de înscriere tip (sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studii;
- Cazier judiciar;
- Copia carnetului de muncă;
- Adeverință de vechime tip (model la sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);
- Adeverință care să ateste starea de sănătate;
- Declarație pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);
- Declarație pe propria răspundere conform art. 49 alin. (1) lit. g) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv conform art. 5 alin. (1) din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (sediul instituției – camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72
sau la telefon nr. 0265-771280

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României–partea a III-a: 01.06.2016


        p. PRIMAR,
        Viceprimar
       Ionel Gavrilă
 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud