Anunț concurs de ocupare a unui post vacant - Supraveghetor în cadrul Muzeului de Istorie

ANUNȚ

Municipiul Sighișoara organizează la data de 28.08.2018, proba scrisă, respectiv proba interviului conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată:

 

Supraveghetor în cadrul Muzeului de Istorie – 1 post.

- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- nu se solicită vechime.

 

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv 17.08.2018, ora 14,00 .

Condiţiile pentru participare la concurs, condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia și conţinutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Sighișoara, la secretarul comisiei de concurs, Jeler Maria-Angela – Compartiment Resurse Umane - camera 72 sau la telefon: 0265-771280.