ANUNT CONVOCARE SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL din data de 28.02.2018

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
      P R I M A R
                                                       
                                                      D I S P O Z I Ţ I A   NR. 320
                                                               din  22.02.2018


                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

 Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                   D I S P U N E :

         Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de miercuri, 28 februarie 2018, ora 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                                               ORDINE DE ZI

1.Adresa nr. 200/30.01.2018, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 2589/30.01.2018, prin care S.C. Apă Termic Transport S.A. are obligativitatea de a prezenta Consiliului Local Sighișoara, Raportul de control nr. 2405/15.12.2017 și Decizia nr. 60/12.01.2018 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Mureș
2.Adresa nr. 22 din 27.01.2018, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3431/07.02.2018, prin care Protopopiatul Ortodox Român Sighișoara, solicită conferirea numelui Părintelui Protopop Emilian Stoica, străzii Consiliul Europei din Sighișoara
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3683/08.02.2018, prin care doamna Farczadi Carmen - Luiza, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, solicită informații cu privire la Spitalul Municipal Sighișoara și Ocolul Silvic Sighișoara
4.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3829/09.02.2018, prin care Asociația Sportivă Handbal Club Municipal Sighișoara, solicită alocarea unor fonduri suplimentare pentru funcționarea echipei Handbal Club Municipal Sighișoara
5.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 2965/02.02.2018, prin care doamna Cioanta Minerva, președinte a Comisiei de analiză la S.C. Ecoserv Sig S.R.L. solicită dizolvarea acesteia
6. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3493/07.02.2018, prin care domnul Nașca Grigore, membru al Asociației Tabla de șah, solicită redenumirea Parcului Central din Sighișoara în Parcul Unirii
7. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3488/07.02.2018, prin care Forumul Democarat al Germanilor din Sighișoara aduce la cunoștință organizarea evenimentului “Zilele Culturii Germane”, în perioada 25.05.2018 - 27.05.2018
8. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 4385/15.02.2018, privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, la data de 31.12.2017, a S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
9. Raport privind deplasarea efectuată în orașul Kiskunfelegyhaza, Ungaria, în perioada 12-13 februarie 2018
10.Proiect de hotărâre privind ajustarea/modificarea tarifelor la activitatea de transport urban de călători și modificarea tipurilor de abonamente                                                                     
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara, a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara și a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. a unor bunuri mobile și imobile aparținând domeniului public al Municipiului Sighișoara
13. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare și extindere sistem de supraveghere video în Municipiul Sighișoara”      
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural - artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2018
15. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Sighișoara la organizarea, desfășurarea și finanțarea ediției a XIII-a a Festivalului ”Sighișoara Internațional Blues Festival” 2018
16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei locale de ordine publică
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi Cluj-Napoca, Fundația Veritas Sighișoara și Școala Gimnazială ”Miron Neagu” din Sighișoara, acord care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 51/13.09.2016 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 197/28.12.2017
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cotei - părți din veniturile obținute de către Spitalul Municipal Sighișoara din închirierea către terți a unor spații transmise în folosință gratuită
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei - părți din veniturile (fără T.V.A. inclus) obținute din închirierea către terți a unor spații și terenuri, care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara, titulara dreptului de administrare
21.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei - părți din veniturile obținute din închirierea/utilizarea de către terți a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Municipiului Sighișoara
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei - părți din veniturile (fără T.V.A. inclus) obținute din închirierea către terți a unor spații aparținând fondului locativ al Municipiului Sighișoara, inclusiv locuințe A.N.L., care se va acorda S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, titulara dreptului de administrare
23.  Proiect de hotărâre privind modificarea și prelungirea unui contract de închiriere
24. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri aferente construcției - locuințe
26. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu S.C. T&K S.R.L.
27. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren în scopul amplasării unui automat pentru comercializare înghețată
28.  Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea și întreținere pășunilor proprietatea privată a Municipiului Sighișoara
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al fondului forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighișoara
30. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea volumului masei lemnoase propus spre valorificare în anul 2018, a modului de valorificare în cursul anului 2018 a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara, a prețurilor de referință pentru anul de producție 2018, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea Municipiului Sighișoara, a prețurilor de pornire la licitație și a tipului de licitații care se vor organiza în cursul anului 2018, pentru valorificarea masei lemnoase pe picior provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara și a Listei partizilor propuse pentru aprovizionarea populației cu lemne de foc pentru anul 2018
31. Proiect de hotărâre privind stabilirea volumului pentru valorificarea lemnului de foc către populație în anul 2018 din fondul forestier proprietatea Municipiului Sighișoara
32. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere și ulterior modificarea acestuia
33. Proiect de hotărâre privind inventarierea bunurilor materiale din patrimoniul propriu și al unităților de sub autoritatea Municipiului Sighișoara, pe anul 2017
34. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere


Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2018.


                        PRIMAR,
              Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru

                        Avizat:
            Secretarul municipiului,
                      Anca  Bizo