Ședinţă ordinară pentru ziua de joi, 27 august 2020, ora 13,00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R

 

                                                       D I S P O Z I Ţ I A  NR. 537
                                                               din 21.08.2020

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara,
            În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                D I S P U N E :


Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 27 august 2020, ora 13,00, în Sala Festivă din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 27 august 2020, ora 10,00.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.

 

         PRIMAR,                                                                                     
Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru

        Avizat:
     Secretar General
       Bizo Anca        

 

                    Anexă la Dispoziția nr. 537/21.08.2020 a Primarului Municipiului Sighișoara
                                                                    PROIECT  
         al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
         din data de joi, 27 august 2020, ora 13,00, înregistrat la Primăria Municipiului 
                                             Sighișoara cu nr. 20.000/21.08.2020

1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 18.901/11.08.2020, prin care S.C. Schuster Ecosal S.R.L., cu sediul în Sighișoara, str. Viilor, nr. 82B, solicită comunicarea motivului pentru care nu s-a realizat, până acum, de către proprietar, o perdea de pomi în jurul Depozitului de deșeuri menajere Sighișoara
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 19.193/13.08.2020, prin care S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureș, informează acționarii companiei cu privire la expirarea mandatului Consiliului de administrație al S.C. Compania Aquaserv S.A
3.Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii comunitare de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat ulterior - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
4.Proiect de hotărâre privind amplasarea unui cuptor pentru ars ceramică din secolul al IV- lea într-un pavilion de sticlă pe strada Morii f.n - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
5.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui drept de concesiune - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
6.Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A. – Sucursala Sighișoara în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
7.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect spații cu altă destinație decât locuință, încheiate cu persoane juridice - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile - terenuri și prelungirea unor contracte de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 217/28.11.2019 privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile - terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre privind modificarea și ulterior prelungirea unui contract de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 16 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu altă destinație decât locuință, respectiv de sediu al unui partid - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor loturi de teren, în vederea desfășurării comerțului stradal în Municipiul Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații topo - cadastrale - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unei locuințe din fondul locativ al Municipiului Sighișoara și actualizarea Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor din fondul locativ al Municipiului Sighișoara și a Listei de prioritate pentru acordarea de locuințe A.N.L., solicitanților evacuați a căror locuințe au fost retrocedate - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate 
17.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 143/30.07.2020, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate

                                                       
         PRIMAR,                                                                                   
 Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru    

          Avizat:
    Secretar General
        Bizo Anca        

                                                                                                                   
         Redactat
   Secretar General
        Bizo Anca

 

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud