ANUNȚ CONCURS FUNCȚII PUBLICE

 MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

 organizează la data de 03.10.2016, respectiv 05.10.2016
 
C O N C U R S
 
de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcției publice de execuţie vacante:
 
1. Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse umane:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Ştiinţe administrative (Administraţie publică) / Ştiinţe juridice / Ştiinţe economice;
- vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
2. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Domeniu public – Direcţia Administrarea Patrimoniului:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Ştiinţe administrative (Administraţie publică) / Ştiinţe inginereşti / Ştiinţe economice;
- vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
3. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Spaţiu locativ – Direcţia Administrarea Patrimoniului:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe administrative (Administraţie publică) / Ştiinţe economice;
- vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
4. Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Juridic:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Ştiinţe juridice;
- vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
5. Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Cultură, sport, învăţământ – Direcţia Relaţii publice şi comunicare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Ştiinţe administrative (Administraţie publică) / Istorie / Studii culturale / Geografie (Geografia turismului);
- cunoştinţe de oprerare PC – nivel mediu şi cunoştinţe de limba engleză sau germană - nivel avansat.
6. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Relaţia cu presa şi societatea civilă – Direcţia Relaţii publice şi comunicare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Ştiinţe ale comunicării (Jurnalism, Comunicare şi relaţii publice) / Ştiinţe administrative (Administraţie publică) / Filologie;
- vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoştinţe de oprerare PC – nivel mediu şi cunoştinţe de limba engleză sau germană - nivel avansat.
7. Două posturi consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Relaţii cu publicul - CIC, Petiţii, Audienţe, Informaţii publice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Ştiinţe administrative (Administraţie publică) / Ştiinţe juridice/ Ştiinţe ale comunicării (Comunicare şi relaţii publice);
- vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoştinţe de oprerare PC – nivel mediu şi cunoştinţe de limba engleză sau germană - nivel mediu.
 
8. Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Achiziţii accesare fonduri EU, management proiecte:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Ştiinţe administrative (Administraţie publică) / Ştiinţe juridice / Ştiinţe economice / Ştiinţe inginereşti;
- vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
9. Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Monitorizare servicii de utilităţi publice - Serviciul Tehnic, investiţii-urmărire contracte, monitorizare servicii de utilităţi publice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Ştiinţe inginereşti / Ştiinţe administrative (Administraţie publică) / Ştiinţe economice;
- vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
10. Referent de specialitate, clasa II, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Tehnic, investiţii-urmărire contracte - Serviciul tehnic, investiţii-urmărire contracte, monitorizare servicii de utilităţi publice:
- studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în domeniul: Ştiinţe inginereşti;  
- vechime: 8 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 
Probele stabilite pentru concurs:
 
-          Probă suplimentară eliminatorie (testarea cunoștințelor de operare PC și a cunoștințelor de limbă străină): 03.10.2016, ora 9,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
-          Probă scrisă: 03.10.2016, ora 11,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
-          Interviu: 05.10.2016, ora 13,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
 
Condiţiile de participare la concurs:
 
Condițiile generale sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
 
Bibliografia este anexată prezentului anunț.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
- Formularul de înscriere tip (sediul instituției - camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studii;
- Cazier judiciar;
- Copia carnetului de muncă;
- Adeverință de vechime tip ( model la sediul instituției - camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate;
- Declarație pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcționarilor publici (r2) care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani ( sediul instituției - camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro);
- Declarația pe propria răspundere conform art.49 alin(1) lit. g) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, respectiv conform art.5 alin (1) din OUG nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securutății, care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică ( sediul instituției - camera 72 sau pe www.sighisoara.org.ro).
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
 
 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72
sau la telefon nr. 0265-771280
 
Termenul limită de depunere a dosarelor este de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României–partea a III-a:
20.09.2016, ora 15,00
 
 
                                                                                                       PRIMAR,
                                                                              OVIDIU-DUMITRU MĂLĂNCRĂVEAN
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud