Anunț şedinţă extraordinară pentru ziua de joi 20 februarie 2020, ora 14,00


                                                       D I S P O Z I Ţ I A  NR. 219
                                                               Din 14.02.2020

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

            Primarul municipiului Sighişoara,
            În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), coroborat cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de joi, 20 februarie 2020, ora 14,00, în sala de şedinţe a Consiliului local Sighişoara din cadrul sediului Primăriei municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.


           PRIMAR,                                                                                   
Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru 

           Avizat:
      Secretar General,
          Bizo Anca
            


                   Anexă la Dispoziția nr. 219/14.02.2020 a Primarului Municipiului Sighișoara

                                                     PROIECT  

          al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
         din data de 20 februarie 2020, ora 14,00, înregistrat la Primăria Municipiului Sighișoara
                                           cu nr. 4387/14.02.2020
  

1.Proiect de hotărâre validarea mandatului domnului consilier local Moises Florian Dan și modificarea componenței unei comisii de specialitate - inițiat de primar
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea/Repararea blocului de locuințe situat în strada Dumbravei nr. 2 - inițiat de primar și aviz din partea comisiilor de specialitate: buget, urbanism și juridică
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărul burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2020 - inițiat de primar și aviz din partea comisiilor de specialitate: buget, socială și juridică
4.Contestație la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 2.984/03.02.2020, depusă de către domnul Călugăr Andrei - Robert, președintele filialei U.S.R. Sighișoara
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ - teritoriale pe anul 2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
6.Proiect de hotărâre privind abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 203/28.11.2019 privind taxele și impozitele locale pentru anul 2020 - inițiat de grupul de consilieri ai P.N.L.  și aviz din partea comisiilor de specialitate: buget, comerț și juridică

 

          PRIMAR,                                                                                      
  Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru                                                          

           Avizat:
     Secretar General,
         Bizo Anca


            Redactat           
     Secretar General,
           Bizo Anca

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud