ANUNȚ în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998

ANUNȚ

în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998
 
Prin H.G. 725/2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 792 din 7 octombrie 2016, a fost modificată şi completată H.G. nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
 
În sensul celor de mai sus, documentaţia de solicitare a subvenţiei va fi prezentată în original şi va conţine următoarele:
a)cererea de solicitare a subvenţiei și anexele acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, aprobate prin H.G. nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare, în 3 exemplare;
b)ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, sau la administraţia financiară municipală;
c)balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
d)certificat de atestare fiscală.
Apreciem că este necesar să aveți în vedere modelul actualizat al cererii și anexelor acesteia.
 
Pentru anul 2017, documentaţia de solicitare a subvenţiei în baza Legii nr. 34/1998 de la bugetul local, se înaintează în pachet închis, într-un singur exemplar, de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la registratura consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia.
Data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru anul 2017 este 31 octombrie 2016.
 
Potrivit noilor reglementări, începând cu anul 2017 nu mai este necesară încadrarea în liniile prioritare de subvenționare, astfel că, asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, dacă îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate:
a)administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
b)sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
c)deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
d)solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.
 
Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei privind deţinerea licenţei de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie, asociaţiile şi fundaţiile care se încadrează în prevederile art. 35 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care solicită acordarea de subvenţii în anul 2016, pentru anul 2017, pentru unităţi de asistenţă socială ale căror cereri de solicitare a licenţei de funcţionare nu au fost soluţionate până la data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei, respectiv 31 octombrie 2016. Acestea funcţionează în baza certificatelor de acreditare eliberate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, abrogată prin Legea nr. 197/2012, certificate a căror valabilitate a fost prelungită, în condiţiile prevederilor art. 35 din Legea nr. 197/2012.
Excepţia susmenţionată este condiţionată de obţinerea licenţei de funcţionare până la finalizarea procesului de evaluare şi selecţionare, respectiv până la aprobarea prin hotărâre a consiliului local a asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate în vederea acordării subvenţiei şi a nivelului subvenţiilor ce urmează să fie acordate, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016.
 
 
 
 
 
 
 
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud