Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sighișoara informează ...

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sighișoara informează ...

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR MUREȘ, cu sediul în Tîrgu-Mureș, str. Primăriei nr. 2eliberează in regim de urgență cărți de identitate în situații deosebite după cum urmează: 
 
-motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni bancare/notariale, alte cazuri temeinic justificate din care rezultă caracterul urgent, numai pentru unul din următoarele cazuri:
 
- primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;
-expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
- modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a prenumelui părinţilor, a datei ori a locului naşterii;
- schimbarea domiciliului;
- schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înfiinţarea localităţilor sau a străzilor;
- atribuirea unui nou cod numeric personal;
- deteriorarea actului de identitate;
- pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
- fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
- schimbarea sexului;
- anularea actului de identitate deţinut;
- preschimbarea buletinelor de identitate;
- eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, în condiţiile în care persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
 
             In contextul procesului electoral din luna decembrie 2016, reprezentat de alegerile parlamentare, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara, cu sediul in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140, anunţă cetăţenii români domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti) care deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat, că au obligaţia să se prezinte la sediul nostru pentru eliberarea noilor cărţi de identitate cu următoarele documente:
           
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate -se obţine de la ghişeu;
2. Certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
3. Certificatul de căsătorie sau după caz, hotarârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, având ca obiect divorţ / certificatul de deces al soţului, original şi copie;
4. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie:
                  -pentru mediul urban: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară actualizat etc. ;
                              -pentru mediul rural: adeverinţă din Registrul agricol eliberată de primărie;
            5. În cazul în care solicitantul are copii minori sub vârsta de 14 ani, sunt necesare certificatele de naştere ale acestora, în original şi copie;
           
 
            2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara, cu sediul in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140 anunţă părinţii care au copii care au împlinit vârsta de 14 ani şi sunt domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti) următoarele:
            În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul insoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul legal sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite eliberarea primei cărţi de identitate, prezentând la ghişeul serviciului nostru următoarele documente:
1.Cererea pentru eliberarea actului de identitate-se obţine de la ghişeu;
2.Certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
3.Actul de identitate al unuia dintre părinţi/reprezentant legal;
4.Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătoreasca definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţati, original şi copie;
5.Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, in original şi copie:
                  -pentru mediul urban: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară actualizat etc. ;
                              -pentru mediul rural: adeverinţă din Registrul agricol eliberată de primărie;
            6. În situaţia în care minorul se află în plasament, este necesar actul administrativ prin care s-a incuviinţat plasamentul, original şi copie;
           
            Tot pe această cale, vă facem cunoscut că, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, nerespectarea obligaţiei de a solicita eliberarea unui act de identitate in locul celui al cărui termen de valabilitate a expirat sau la împlinirea vârstei de 14 ani, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
 
 
            Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Sighisoara desfăşoară activităţi de primire a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi de eliberare a actelor, după următorul program:
 
                        LUNI: 9,00-13,00
                        MARTI: 9,00-13,00
                       MIERCURI: 9,00-13,00
                       JOI: 9,00-12,00 si 14,00-18,30;
                        VINERI: 9,00-13,00;
 
 
 TAXE ÎN DOMENIUL EVIDENȚEI PERSOANELOR CONFORM O.U.G. NR. 41/2016
 
           1. TAXA PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE ca urmare a:
-        SCHIMBĂRII DOMICILIULUI (în aceeași localitate, dintr-o localitate în alta și din străinătate în România) -12 lei
și
-        PRESCHIMBAREA B.I.-12 lei
 
2.ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A REȘEDINȚEI-5 lei
 
            3.TAXA PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE - 7 lei ca urmare a :
            -modificării numelui sau prenumelui titularului, data ori locul nașterii
            -schimbării denumirii sau reangului localităților, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor
            -în cazul atribuirii unui nou CNP
            -în cazul deteriorării actului de identitate
            -în cazul pierderii, furtului sau distrugerii
            -când fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului
            -în cazul schimbării sexului
            -în cazul anulării
 
Dacă cererea de eliberare a unui nou act de identitate intrunește mai multe motive, printre care și schimbarea domiciliului - 12 lei
 
4.      TAXA PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII -1 leu
Dacă cererea de eliberare a cărții de identitate provizorii întrunește mai multe motive, printre care și schimbarea domiciliului-6 lei
 
5.      TAXA PENTRU FURNIZĂRI DATE
 -5 lei taxă extrajudiciară de timbru
 -1 leu/persoană taxă furnizare date
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud