Anunț concurs

 

MUNICIPIUL
S I G H I S O A R A
Organizeaza la data de 10.11.2014, ora 10,00 – proba scrisă și 12.11.2014 - interviul
 
C O N C U R S
 
Pentru ocuparea postului de îngrijitor in cadrul Biroului Logistică și aprovizionare tehnico-materială
 
 Condiții:- studii medii sau generale;
 
           Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
   f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată către medicul de familie al candidatului;
   g) fișă de aptitudini pentru munca la înălțime (emisă de unităţile sanitare abilitate – medicina muncii);
 h) curriculum vitae;
  i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
           Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
     În cazul documentului prevăzut la punctul e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
    Actele prevăzute la lit. b), c) şi i) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
      Dosarul se va depune la Registratura institutiei pana la data de  24.10.2014 – ora 13,00.
 
       Informatii suplimentare privind organizarea concursului, sustinerea probelor si bibliografa pentru concurs se pot obtine la sediul Municipiului Sighisoara,  Compartiment Resurse Umane sau la tel. 771280 – int.144.
 
                                                   
                                                      P R I M A R,
                                                                         Ioan Dorin Danesan
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud