Ședinţă ordinară pentru ziua de miercuri, 16 septembrie 2020, ora 13,00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R

                                                       D I S P O Z I Ţ I A  NR. 585
                                                               din 10.09.2020

                                   privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                D I S P U N E :


Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de miercuri, 16 septembrie 2020, ora 13,00, în Sala Festivă din cadrul sediului Primăriei Municipiului Sighișoara, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.
Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.
Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 16 septembrie 2020, ora 10,00.
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.

 

         PRIMAR,                                                                                     
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru                                                         
                                                                                                                  

        Avizat:
    Secretar General
       Bizo Anca

 

                    Anexă la Dispoziția nr. 585/10.09.2020 a Primarului Municipiului Sighișoara
                                                         PROIECT  
         al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
         din data de miercuri, 16 septembrie 2020, ora 13,00, înregistrat la Primăria Municipiului 
                                             Sighișoara cu nr. 21.876/10.09.2020

 


1.Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada ianuarie 2020 – august 2020
2.Informare privind raportările contabile la data de 30.06.2020, Raportul Administratorilor, aferent semestrului I al anului 2020
3.Proiect de hotărâre privind înființarea a 2 cabinete medicale, în cadrul Școlii Gimnaziale ”Radu Popa” Sighișoara și respectiv în cadrul Școlii Gimnaziale ”Victor Jinga” Sighișoara și modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Sighișoara și Asociația Visit Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ - teritoriale pe anul 2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind procedura de autorizare și condițiile de refacere a domeniului public și privat al municipiului Sighișoara afectat în urma executării lucrărilor tehnico - edilitare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 75/30.04.2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
7.Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea Spitalului Municipal Sighișoara în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8.Proiect de hotărâre privind preluarea unor obiecte de inventar din administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A., în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, în vederea casării și valorificării acestora - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind preluarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un spațiu cu altă destinație decât locuință, încheiat cu o persoană juridică - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere având ca obiect terenul aferent unui spațiu comercial - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 2, alin. (2) al Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 138/30.07.2020 privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil – teren și prelungirea unui contract de închiriere având ca obiect cota indiviză de 29/68 părți din acesta - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată asupra unor imobile – terenuri și prelungirea unor contracte de închiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate publică a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil de natură teren și concesionarea directă a unui teren în vederea edificării unui balcon - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Școlii Gimnaziale ,,Victor Jinga” Sighișoara, cu titlu gratuit, a unui spațiu din incinta imobilului situat în Sighișoara, str. Turnului nr. 1, pentru desfășurarea procesului de învățământ - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 162/27.08.2020, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuințe din blocurile finanțate și construite în Municipiul Sighișoara prin Agenția Națională pentru Locuințe - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate

                                                       
         PRIMAR, 
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru                                                         

        Avizat:
    Secretar General
        Bizo Anca

        Redactat
   Secretar General
       Bizo Anca

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud