ANUNT CONVOCARE SEDINȚĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 31 mai 2018 ora 13:00

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
   P R I M A R
                                                         

                                            D I S P O Z I Ţ I A   NR. 510
                                                    din  25.05.2018

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

  Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

                                                        D I S P U N E :

  Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 31 mai 2018, ora 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                                              ORDINE  DE  ZI 


 1. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 11.287 din 20.04.2018, cu privire la solicitarea depusă de către domnul Savu Ștefan Marius, administratorul firmei S.C. FANEX PREST S.R.L., cu sediul în Sighișoara, str. Morii, nr. 23, punct de lucru pe str. Mihai Viteazu, nr. 2A, prin care solicită luarea de măsuri în vederea evacuării cetățenilor de etnie romă care locuiesc ilegal în pivnițele aflate în spatele clădirii societății
 2. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 14.155 din 17.05.2018, prin care Poliția Română informează cu privire la evoluția fenomenelor antisociale și modul cum au fost îndeplinite sarcinile pe plan local în primul trimestru 2018
 3. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 14.627 din 22.05.2018, prin care doamna Popa Petronia, director executiv al Fundației Veritas Sighișoara, cu sediul în Piața Cetății nr. 8, solicită sprijin financiar pentru organizarea Târgului Meșteșugarilor ediția a  XIV- a
 4. Raport de activitate al S.C.  Apă Termic Transport S.A.  pe anul 2017 și Raportul anual al comisiei C.I.M. pe anul 2017
 5. Raport privind deplasarea efectuată în perioada 23 - 27 aprilie 2018, în orașul partener Neu-Isenburg, Germania și în cel înfrățit cu Sighișoara, Dinkelsbuhl, Germania
 6. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 14.714 din 22.05.2018, prin care doamna Farczadi Carmen-Luiza, domiciliată în municipiul Sighișoara, str. George Coșbuc nr. 32, solicită  informatii cu privire la H.C.L. nr. 123/27.07.2017 privind alocarea unui fond de 2% din bugetul local anual pentru lucrări de restaurare și conservare a patrimoniului imobil
 7. Informare privind organizarea și desfășurarea evenimentului ,,Zilele Sighișoarei” 2018
 8. Proiect de hotărâre privind casarea obiectelor de inventar din evidențele Spitalului Municipal Sighișoara
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Sighișoara
10. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C Apă Termic Transport S.A.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara, a contribuției de întreținere datorate de părinți/reprezentanți legali, a finanțării sumelor necesare în completare de la bugetul local și a cuantumului alocației zilnice de hrană, pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara în anul școlar 2018-2019
13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare al Municipiului Sighișoara” domnului doctor Karl Scheerer
14. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului cultural – lansare de carte – organizat de către scriitoarea Ioana Heidel și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Festive a primăriei, pentru desfășurarea evenimentului cultural
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ – teritoriale – la data de 31.12.2017
16. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a domeniului public, pentru proiectele de finanțare depuse în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în cursul lunii aprilie 2018
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de interes local, pentru proiectele de finanțare depuse în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în cursul lunii aprilie 2018
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Comerțului stradal în Municipiul Sighișoara
19. Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării fostului depozit de gheață al orașului prin licitație publică, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini
20. Proiect de hotărâre privind organizarea unui târg săptămânal de o zi, respectiv în fiecare sâmbătă, între orele 8.00 – 13.00, în municipiul Sighișoara, strada Octavian Goga, pentru producătorii din zonă și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a terenului aparținând domeniului public din municipiul Sighișoara, strada Octavian Goga pentru organizarea târgului
21. Proiect de hotărâre privind desfășurarea ediției 2018 a Târgului Meșteșugarilor și transmiterea  în folosință, cu titlu gratuit, a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piață Muzeului, între Turnul cu Ceas, Casa Venețiană și Biserica Mănăstirii) pentru desfășurarea târgului
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei – părți din veniturile (fără T.V.A. inclus) obținute din închirierea către terți a unor spații și terenuri, care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara, titulara dreptului de administrare
23. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere
24. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu personae fizice
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 1.1 și nr. 2.2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 18/25.01.2018 privind aprobarea listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L., solicitanților evacuați a căror locuințe au fost retrocedate și a listei de prioritate pentru acordarea locuinței din fondul locativ al Municipiului Sighișoara și repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe din fondul locativ
27. Proiect de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile-terenuri
28.  Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de concesiune
29. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii comunitare de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/27.09.2012, actul adițional nr. 2 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/28.03.2013, actul adițional nr. 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 32/26.02.2015 și actul adițional nr.4, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 33/27.02.2017
30.  Proiect de hotărâre privind încetarea unor contracte de închiriere
31. Proiect de hotărâre privind avizarea unor schimburi de locuințe, modificarea Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. și repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A.


Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL  LOCAL,Şedinţe, 2018.

 

         PRIMAR,
      Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru

                                                                                                      
             Avizat:                                                                              
     Secretarul municipiului,                                                                                   
          Anca  Bizo