COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Ca urmare a apariţiei în mass-media a unor abordări subiective privind așa-numitul ”Dosar al demisiei” care este pe rolul instanțelor de judecată, în spiritul stabilirii clare a stării de fapt a acestui demers în justiție, precum și în vederea informării corecte a cetățenilor, facem următoarele precizări: 

 

Prefectul Județului Mureş, prin cererea de chemare în judecată nr. 5264/SIV/24.04.2017, formulată în temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a solicitat instanţei de Contencios administrativ și fiscal obligarea pârâtului Consiliul Local Sighişoara la respectarea dispoziţiilor art. 17 din Legea nr 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de cererea de chemare în judecată, Consiliul Local Sighişoara, reprezentat de Primarul Municipiului Sighişoara, Ovidiu Dumitru-Mălăncrăvean, a formulat întâmpinare (nr. 12445/VI/2/29.05.2017) prin care a invocat excepția inadmisibilității acţiunii formulate de Prefectul Judeţului Mureş, a solicitat admiterea acesteia, iar pe cale de consecinţă respingerea acţiunii ca fiind inadmisibilă, în baza Deciziei nr. 26/2016 a ICCJ-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din care rezultă, în esenţă, faptul că prefectul nu poate formula o acţiune având ca petit impunerea unei obligaţii de a face pentru consiliul local, ceea de fapt s-a şi invocat, în speţă.

Consilieri locali U.I.P.S: Sîrbu Ioan Iulian, Pop Claudiu, Ciotloş Ioan, Burghelea Bogdan-Ioan, Duma Felix-Lucian şi Stoica Dorina, au formulat cerere reconvenţională şi întâmpinare, prin care au solicitat în contradictoriu cu Prefectul Judeţului Mureş admiterea în parte a cererii de chemare în judecată formulată de acesta, în sensul obligării preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sighișoara să ia act de demisia primarului Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, obligarea secretarului municipiului Sighişoara să întocmească referat privitor la demisia primarului municipiului Sighişoara, obligarea Prefectului judeţului să ia, de asemenea, act de demisia primarului şi să emită ordin în acest sens, fără  cheltuieli de judecată.

Prin întâmpinarea formulată la cererea reconvenţională formulată de consilierii locali U.I.P.S, Consiliul Local Sighişoara, reprezentat legal de Primarul Municipiului Sighişoara, în temeiul Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 102/27.06.2017, a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale şi a celei de reprezentanţi a persoanelor care au formulat acest act de procedură, solicitând respingerea cererii reconvenţionale ca fiind formulată de persoane fără calitate procesuală şi fără mandat de reprezentare, excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, solicitând admiterea acesteia, iar pe cale de consecinţă  respingerea actului de procedură ca fiind inadmisibil.

Prefectul Judeţului Mureş, Lucian Goga a formulat răspuns (nr. 13533/13532/SVI/29.10.2017) la întâmpinarea şi notele de şedinţă formulate de Consiliul Local Sighişoara, reprezentat prin Primar Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, admiţând că ,,pentru promovarea cererii reconvenţionale era necesar ca în şedinţă, convocată şi desfăşurată în conformitate cu prevederile art. 39-44 din Legea nr. 215/2001, Consiliul Local Sighișoara să discute şi să voteze o hotărâre prin care să stabilească necesitatea promovării unei cereri reconvenţionale şi să împuternicească persoanele care au formulat această cerere în prezentul dosar, hotărâre care nu există.”

Prin acelaşi act de procedură, Prefectul Judeţului Mureş a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale atât active – în cazul cererii reconvenţionale, cât şi pasive – în cazul întâmpinării formulate de consilierii locali U.I.P.S la cererea de chemare în judecată, şi a celei de reprezentanţi, cu consecinţa respingerii actelor de procedură ca fiind formulate de persoane fără legitimare activă/pasivă, şi fără a face dovada calităţii de reprezentant al Consiliului Local Sighişoara, pârât cu care a înţeles să se judece Prefectul Judeţului Mureş.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 102/27.06.2017, Consiliul Local Sighişoara a mandatat Primarul Municipiului Sighişoara să reprezinte interesele acestuia în toate litigiile prezente şi viitoare, în care Consiliul Local Sighişoara este parte. În temeiul acestei hotărâri, Primarul Municipiului Sighişoara semnează toate actele procedurale care se vor emite în numele şi pe seama Consiliului Local Sighişoara, iar secretarul Municipiului Sighişoara le contrasemnează pentru legalitate. Totodata, Consiliul Local Sighişoara îşi însușește toate actele procedurale întocmite în numele său de către Primarul Municipiului Sighişoara, efectuate în cauzele în care acesta este parte.    

În concluzie, consilierii locali U.I.P.S., care au întocmit cererea reconvenţională în acest dosar, nu aveau mandat să reprezinte interesele Consiliului Local Sighişoara ca autoritate publică pârâtă în cauză, şi nu aveau niciun drept legal în a se erija în reprezentantul acestuia în justiţie. Ne întrebăm, oare cine sunt adevaraţii ,,uzurpatori” ai funcţiei?!

            La primul termen de judecată, din data de 20 septembrie a.c., instanţa de judecată a pus în vedere consilierilor locali aparţinând U.I.P.S. să facă dovada calităţii de reprezentant, până la următorul termen, sub sancţiunea anulării actelor de procedură întocmite iar Prefectului Județului Mureș să facă verificări cu privire la mandatul prezentat la acest termen de Primar în reprezentarea Consiliului Local Sighișoara.

            La termenul din data de 06.11.2017, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii de reprezentant a consilierilor locali U.I.P.S., care nu au făcut dovada vreunui mandat de reprezentare din partea Consiliului Local Sighişoara, dispunând, prin încheiere de şedinţă, anularea cererii reconvenţionale şi a întâmpinării formulate de consilierii UIPS, ceea ce confirmă faptul că acesția au acționat în mod abuziv. De asemenea, instanța a apreciat a fi valabilă Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 102/2017, validând, astfel, actele procedurale întocmite de Primarul Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, în această cauză, în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local Sighișoara.

Ne întrebăm, dacă instanța de judecată a recunoscut calitatea de reprezentant a Primarului, oare nu a recunoscut, implicit și faptul că mandatul acestuia este legal și legitim?! Per a contrario, i-ar fi anulat actele procedurale, excepțiile și apărările formulate în această calitate și nu i-ar fi admis excepțiile de procedură invocate în cauză, excepții care au condus la câștigarea procesului.

 

CONCLUZIA clară este că ...

... prin hotărârea cu nr. 280/ 04.12.2017, instanţa a admis excepția inadmisibilității acțiunii prefectului, invocată de Primarul Ovidiu - Dumitru Mălăncrăvean și a respins cererea de chemare în judecată formulată de Prefectul Judeţului Mureş ca fiind inadmisibilă, având în vedere Decizia I.C.C.J. nr. 26/2016.

            Aşadar, domnul Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean și-a exercitat şi își exercită, în continuare, mandatul de Primar al municipiului Sighişoara în mod legal și legitim, fapt confirmat şi prin soluţia pronunțată de Tribunalul Mureş, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, chiar dacă unele persoane nu pot accepta acest fapt!

 

 

Pentru corecta informare a cetățenilor, Dosarul nr. - 1378/102/2017  poate fi consultat la: http://portal.just.ro/102/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10200000000064269&id_inst=102