Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001

Model - Formular-tip cerere de informaţii de interes public

 

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

STR. MUZEULUI, NR. 7, COD 545300, JUD. MUREȘ

Data .................................

 

            Stimate domnule/Stimată doamnă ............................,

            Prin prezenta formulez o cerere conform <LLNK 12001   544 10 201   0 18>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate:

 

Pe e-mail, la adresa ............................              

Pe e-mail în format editabil: ......... la adresa .............

Pe format de hârtie, la adresa ................................ 

 

            Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

            Vă mulţumesc pentru solicitudine,

                        ...............................

              semnătura petentului (opţional)

 

Numele şi prenumele petentului ...................................

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail ….......................................

Profesia (opţional) ................................................

Telefon (opţional) .................................................