LEGEA 544/2001
-  privind ACCESUL LIBER LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC -
 

În conformitate cu art.5 al Legii 544/2001, lista cuprinzând documentele de interes public este următoarea:

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorităţii sau instituţiei publice:

-         Legea 215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;
-         Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
-         Hotararea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată;
-         Legea nr. 90 / 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor;
-         Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 291 / 2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unor ministere;
-         Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
-         Regulamentul  de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Sighișoara;
-          Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
-         Regulamentul de funcţionare al aparatului propriu al Primăriei;
-         Regulamentul de organizare si funcționare al Serviciului Poliția Locală Sighișoara;
-         Legea nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
-         Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
-         Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

   

2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

 • Organigrama
 • Atribuțiile departamentelor, conform Regulamentului de funcționare al aparatului propriu al Primăriei;
 • Program de audiențe:
  • Primar: joi între orele 10,00 - 12,00;
  • Viceprimar: luni intre orele 9,00 - 11,00
  • Secretar: miercuri între orele 10,00 - 12,00.

3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

 • PRIMAR: Ovidiu-Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN
 • VICEPRIMAR: Toth TIVADAR
 • SECRETAR: Anca BIZO 
 • Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Raluca NichifoR

4. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet:

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA
Piața Muzeului nr.7, cod poștal 545400, Județul Mureș
Tel: 0265-771280, 0265-771278, Fax: 0265-771019
E-mail:
primaria@sighisoara.org.ro;
Web: www.sighisoara.org.ro
 
 

5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

 • Bilanţul contabil  al UAT
 • Buget general al UAT 

6. Programele și strategiile proprii;
7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
9. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
 

Documentele pot fi consultate la sediul Municipiului Sighișoara, la Direcția Relații Publice și Comunicare.