Anunț convocare ședință ordinară Consiliu Local pentru 31 august 2016


ANUNȚ
Prin Dispoziția Primarului municipiului Sighișoara nr. 506 din 23 august 2016, a fost convocat Consiliul Local Sighișoara, în ședință ordinară, pentru ziua de 31 august 2016, ora 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:


ORDINE DE ZI:


1. Informare privind situația Grădiniței cu Program Normal nr. 3 Sighișoara
2. Adresa nr. 19580/10.08.2016, prin care Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 93, ap.7, solicită  inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea gratuității la transportul local de călători în Municipiul Sighișoara pentru elevii din Sighișoara 
3. Adresa nr. 19444/09.08.2016, prin care Consiliul de Administrație al S.C. ECOSERV Sig S.R.L. prezintă  Raportul asupra activității de administrare – semestrul  I  2016
4. Adresa nr. 19250/04.08.2016, prin care Asociația Club Sportiv Pro Tineret Sighișoara prezintă  raportul de activitate al echipei de fotbal pentru anul competițional 2014 – 2015
5. Adresa nr. 133/01.08.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu  nr. 18847/01.08.2016, prin care  Protopopiatul Ortodox Român Sighișoara solicită conferirea numelui unei străzi din Sighișoara Preacucernicului Părinte Protopop Emilian Stoica
6. Informare privind solicitarea domnului consilier local Burghelea Bogdan – Ioan, cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse la cap. II din Decizia nr. 15 din 27.05.2016 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a Județului Mureș, respectiv la cap. II  pct. 1, 3 ,4 ,8 și 10 din Decizia nr. 1446/28.06.2013 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a Județului Mureș, a căror termen de ducere la îndeplinire a fost prelungit până la data de 26.08.2016, prin Decizia de prelungire nr. 1446/2013/1 din 27.06.2016 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a Județului  Mureș
7. Adresa nr. 4059/16.08.2016,  înregistrată  la Municipiul Sighișoara cu  nr. 19886/16.08.2016, prin care Spitalul Municipal Sighișoara trimite alăturat, opiniile unor angajați ai Spitalului referitoare la petiția citită în Consiliul Local Sighișoara din 28.07.2016, concluziile Consiliului Etic și chestionarele de feedback ale pacienților, declarațiile personalului angajat din Compartimentul Pneumologie
8. Adresa nr. 16313/17.08.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 20265/19.08.2016, prin care Municipiul Târnăveni solicită confirmarea posibilității depozitării deșeurilor menajere provenite de la populație și agenții economici din municipiul Târnăveni pe amplasamentul depozitului de deșeuri nepericuloase al municipiului Sighișoara, pe o perioadă de 5 ani
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport  S.A. Sighișoara pe anul 2016
10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea numărului de locuri la Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara, a costului mediu lunar de întreținere, a cuantumului alocației zilnice de hrană, a contribuției medii lunare de întreținere  și a contribuției/zi de întreținere datorată de către părinți/reprezentanți legali, a finanțării sumelor în completare de la bugetul local, pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara
11. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Studiului de fezabilitate pentru “Mutarea/strămutarea  Monumentului ”General Skariatin” - Municipiul  Sighișoara”
 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației Sportive Handbal Club Municipal  Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 27/30.01.2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 31/27.02.2014, Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 118/26.06.2014 și Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 171/29.10.2015
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare  a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Sighișoara, pentru anul școlar 2016 - 2017
14. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A. – Sucursala  Sighișoara în administrarea directă a municipiului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora
15. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în administrarea directă a municipiului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului  adițional  nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii  prin  atribuirea  directă  a  unor activități  și servicii de utilități  publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. ECOSERV SIG S.R.L., nr. 16200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/27.09.2012, actul adițional nr. 2 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/28.03.2013, actul adițional nr. 3 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 32/26.02.2015 și completarea anexei nr. 4 la acest contract
17.  Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică
19. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
20. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
21. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu altă destinație decât locuință, respectiv de sediu al unui partid.

Primar,
Ovidiu-Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud