ANUNȚ CONCURS

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează la data de 29.02.2016, respectiv 03.03.2016

C O N C U R S

de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante:

- 1 post – Inspector de specialitate I în cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – funcție contractuală de execuție;
- 1 post – Inspector de specialitate II în cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – funcție contractuală de execuție – 1 post;
- 1 post – Referent I în cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – funcție contractuală de execuție – 1 post;
- 2 posturi – Lăcătuș mecanic, unul în cadrul Biroului Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ și unul în cadrul Biroului Administrarea bazelor sportive – funcție contractuală de execuție;
- 1 post – Îngrijitor în cadrul Biroului Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ – funcție contractuală de execuție.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Condiţiile generale de participare la concurs:
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 

Condiţiile specifice de participare la concurs:
1. Inspector de specialitate I în cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea: Geografia turismului; Economia comerțului, turismului și serviciilor; Istorie; Turism cultural și studii muzeale; Marketing; Relații publice și comunicare;
- Vechime cel puțin 5 ani în specialitatea studiilor;
- Cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
- Cunoștințe de limba engleză/germană/franceză - nivel avansat.

2. Inspector de specialitate II în cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea: Geografia turismului; Economia comerțului, turismului și serviciilor; Istorie; Turism cultural și studii muzeale; Relații publice și comunicare;
- Perfecţionări (specializări): absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui curs de agent de turism sau ghid de turism recunoscute de Ministerul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale;
- Vechime cel puțin 1 an în specialitatea studiilor;
- Cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
- Cunoștințe de limba engleză/germană/franceză - nivel mediu.

3. Referent I în cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică:
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- Perfecţionări (specializări): absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui curs de agent de turism sau ghid de turism recunoscute de Ministerul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale;
- Vechime cel puțin 5 ani în specialitatea studiilor;
- Cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
- Cunoștințe de limba engleză/germană/franceză - nivel mediu.
 

4. Lăcătuș mecanic în cadrul Biroului Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ și în cadrul Biroului Administrarea bazelor sportive:
- Studii medii sau școală profesională;
- Perfecţionări (specializări): atestat de calificare profesională în meseria de lăcătuș mecanic/lăcătuș, obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil sau a unui curs de calificare autorizat de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației;
- Vechime cel puțin 3 ani în specialitatea studiilor.
 

5. Îngrijitor în cadrul Biroului Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ:
- Studii generale sau studii medii

Probele stabilite pentru concurs:
- proba practică - testarea cunoștințelor de operare PC pentru posturile din cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică: 29.02.2016, ora 9,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
- proba scrisă: 29.02.2016, ora 11,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
- interviu: 03.03.2016, ora 13,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7.

 Bibliografia:

1. Inspector de specialitate I în cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică:
- Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Ordinul nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;
- H.G. nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;
- O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările şi completările ulterioare;
- Master planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-2026, publicat pe pagina de web http://www.mdrt.ro/turism/studii---strategii.
- Baltag, Gheorghe, SIGHIŞOARA-SCHASSBURG-SEGESVÁR, Ed. Nereamia-Napocae, Cluj Napoca, 2004.
2. Inspector de specialitate II în cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică:
- Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Ordinul nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;
- H.G. nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;
- O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările şi completările ulterioare;
- Baltag, Gheorghe, SIGHIŞOARA-SCHASSBURG-SEGESVÁR, Ed. Nereamia-Napocae, Cluj Napoca, 2004.
3. Referent I în cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică:
- Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Ordinul nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;
- H.G. nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;
- Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare;
- Baltag, Gheorghe, SIGHIŞOARA-SCHASSBURG-SEGESVÁR, Ed. Nereamia-Napocae, Cluj Napoca, 2004.
4. Lăcătuș mecanic:
- H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători aechipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (cap IV);
- Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor.

5. Îngrijitor în cadrul Biroului Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ:
- Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Capitolul 1, 2 și 4
- Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice – Articolele 1, 2 și 9.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
- Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 19.02.2016, ora 13,00;
- Proba practică - testarea cunoștințelor de operare PC: 29.02.2016, ora 9,00;
- Proba scrisă: 29.02.2016, ora 11,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
- Interviu: 03.03.2016, ora 13,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor,
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72
sau la telefon nr. 0265-771280

 

p. PRIMAR,
Viceprimar
Ionel Gavrilă

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud