ANUNȚ CONCURS

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

organizează la data de 24.02.2016, respectiv 26.02.2016

C O N C U R S

de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse umane:

Probele stabilite pentru concurs:

- Probă suplimentară (testarea cunoștințelor de operare PC)- nivel mediu: 24.02.2016, ora 9,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
- Probă scrisă: 24.02.2016, ora 11,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
- Interviu: 26.02.2016, ora 14,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;

Condiţiile de participare la concurs:

Condițiile generale sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe administrative-Administrație publică locală / științe juridice / științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior, conform art. 57* alin. (5), lit. „c” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 
 Bibliografie:

Bibliografie generală:
- Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Bibliografie specifică:
- Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea-cadru nr.  284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale;
- H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
- Formularul de înscriere tip (sediul instituției – camera 72 sau pe site accesând următorul link: http://sighisoara.org.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/84BEE156AFA72EA7C2257F42001D5B77?OpenDocument);
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studii;
- Cazier judiciar;
- Copia carnetului de muncă;
- Adeverință de vechime tip (model la sediul instituției – camera 72 sau pe site accesând următorul link: http://sighisoara.org.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/84BEE156AFA72EA7C2257F42001D5B77?OpenDocument);
- Adeverință care să ateste starea de sănătate;
- Declarație pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (sediul instituției – camera 72 sau pe site accesând următorul link: http://sighisoara.org.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/84BEE156AFA72EA7C2257F42001D5B77?OpenDocument);
- Declarație pe propria răspundere conform art. 49 alin. (1) lit. g) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv conform art. 5 alin. (1) din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (sediul instituției – camera 72 sau pe pe site accesând următorul link: http://sighisoara.org.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/84BEE156AFA72EA7C2257F42001D5B77?OpenDocument).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72
sau la telefon nr. 0265-771280

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României–partea a III-a:
11.02.2016, ora 15,00

p. PRIMAR,
Viceprimar
Ionel Gavrilă

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud