Calendarul manifestărilor culturale 2013

 

HOTĂRÂREA  NR: 102
privind aprobarea calendarului manifestărilor culturale desfăşurate în municipiul Sighişoara în anul 2013
 
Consiliul local al municipiului Sighişoara;
Luând act de proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al Primarului municipiului în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.24.563/III/22.11.2012 , calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 al. (6) din Legea 215 din 2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Văzând Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Publice înregistrat cu nr.24.564/III/22.11.2012, îndeplinindu-se astfel prevederile legale;
Ţinând cont de Calendarul cultural 2013 înregistrat cu nr. 24.575/III/ 22.11.2012.
În temeiul prevederilor art.36 (2) lit.”b” (4) lit „a” , (7) lit „a”, art. 45 (2) şi art.115 (1) lit. ”b” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                                                                                                    H O T Ă R Ă Ş T E:
 
            Art. 1 Se aprobă Calendarul evenimentelor culturale desfăşurate în municipiul Sighişoara în anul 2013, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2 Se aprobă Agenda evenimentelor culturale la care Municipiul Sighişoara este reprezentat în calitate de partener în anul 2013, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2.1. Detalierea organizării fiecărui eveniment se va face prin acorduri de parteneriat individuale care vor prevedea obligaţiile corelative pentru entităţile partenere.
Art. 2.2. Finanţarea evenimentelor prevăzute în cele două anexe se va face în funcţie de tipul evenimentului, din bugetul local finanţându-se integral cele organizate exclusiv de Municipiul Sighişoara, şi parţial cele organizate în parteneriat.
Art. 2.3Pentru fiecare eveniment se va emite o hotărâre de consiliu local prin care se vor aproba acordul de parteneriat şi alocarea concretă din bugetul local.
Art. 10. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează Primarul Municipiului şi d-na Anca Silvia Raţiu din cadrul Biroului Relaţii Publice.
            Art.11. Prin grija d-lui jrs. Badea Iulian, secretar al Municipiului Sighişoara, prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighişoara, Prefectului judeţului Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de Internet la adresa www.sighisoara.org.ro
 
            Primar,
Ing. Ioan Dorin Dăneşan                                                                                                     
Avizat pentru legalitate,
Secretarul municipiului,
                                                                                                   Jrs. Iulian Badea

Anexa nr. 1 la HCL nr. 102/2012

                                        CALENDARUL EVENIMENTELOR CULTURALE 2013                                                        

IANUARIE
 
1-14 ianuarie: Magazinul de nostalgie. Identitate sighişoreană- Program de pedagogie muzeală finalizat cu expoziţie - Salade expoziţii temporare din incinta Turnului cu Ceas
15 ianuarie: Ziua Culturii Naţionale - Mihai Eminescu - poetul "nepereche"- evocarea operei eminesciene - recital de poezie - expoziţie de carte - Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”-secţia pentru adulţi
16 ianuarie: Basmele eminesciene – lectură, audiţie de basme şi expoziţie de carte - Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”-secţia pentru copii
24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor Române
 Spectacol folcloric – Sala „Mihai Eminescu”
Unirea Principatelor Romane, primul pas spre făurirea României Mari- expoziţie de carte -Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”- secţia pentru adulţi
 "Moş Ion Roată şi Unirea" - evocarea importanţei Unirii Principatelor Române din 1859 pentru făurirea României Mari - Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”-secţia pentru copii
15 ianuarie-5 martie: Ziua Culturii Naţionale - expoziţie de pictură - Muzeul de Istorie în colaborare cu Direcţia de Cultură şi Patromoniu Naţional Mureş - Salade expoziţii temporare din incinta Turnului cu Ceas                  
 
FEBRUARIE
 
7-14 februarie: Săptămâna căsătoriei
14 februarie: ,,Lumea copilăriei în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti” - 145 de ani de la naşterea scriitorului - evocarea operei lui şi expoziţie de carte - Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”-secţia pentru copii
21-23 februarie: Sighişoara Blues Festival – Asociaţia " Sighişoara Blues Hospital" şi Municipiul Sighişoara
N.B. din păcate, ediţia din acest an a fost anulată, din motive obiective, de Asociaţia "Sighişoara Blues Hospital"
24 februarie – Carnavalul Lolelor- Centrul Cultural “Petru Ţuţea”
27 februarie: Recital de pian – interpret Szőcs Krisztóf– organizator Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Gaudeamus” – Sala Festivă a Primăriei
 
MARTIE
 
1-8 martie: Săptămâna Mărţişorului
5 martie: ,,Ion Slavici” 165 de ani de la naştere - evocarea vieţii şi operei – Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”-secţia pentru copii
8 martie: ,,Mamă, izvor de bunătate şi iubire – omagiu ţie!...” - expoziţie de carte şi recital de poezii – Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”-secţia pentru copii
1-17 martie: „Bloom” - expoziţie de grup (Niculae Ardelean, Levi Fodor, Petru Purcariu, Dan Todea) - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor
20 martie:Recital de pian – interpret Sorin Petrescu– organizator Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Gaudeamus” – Sala Festivă a Primăriei
21 martie: Călătorie prin opera lui Bogdan Petriceicu Haşdeu - evocarea vieţii şi operei scriitorului – Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”- secţia pentru adulţi
29 martie: Poetul Nichita Stănescu „Cel mai important poet român de după cel de-al doilea război mondial” (80 de ani de la naştere) – recital de poezie şi evocarea operei lui împreună cu elevii şi cadrele didactice de la Gimnaziul de Stat ,,Aurel Mosora” – Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”-secţia pentru copii
5 martie-10 mai: Program de pedagogie muzeală finalizată cu expoziţie temporară - Muzeul de Istorie - Salade expoziţii temporare din incinta Turnului cu Ceas                 
 
APRILIE
 
1-5 aprilie: „Salonul de artă mică, Sighişoara, ediţia I” - în cadrul programului “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” dedicat activităţilor extracurriculare şi extraşcolare - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor
3 aprilie: Concert Formaţia Classis Cluj Napoca - organizator Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Gaudeamus” – Sala Festivă a Primăriei
12 aprilie: Sărbătorirea scriitorului Barbu Şt. Delavrancea (155 de ani de la naşterea lui) evocarea vieţii şi operei lui împreună cu elevii şi cadrele didactice de la Gimnaziul de Stat ,, Nicolae Iorga’’ Sighişoara – Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”-secţia pentru copii
12-21 aprilie: ,,Retinal” - expoziţie de grup - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor
17 aprilie: Concert Cvartetul de coarde Arcadia Cluj Napoca – organizator Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Gaudeamus” – Sala Festivă a Primăriei
27 aprilie-31 mai:„Salonul de primăvară” - expoziţie colectivă - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor
27 aprilie – „Zilele Sighişoarei” - poezie şi istorie localăBiblioteca municipală „Zaharia Boiu”-secţia pentru copii cu participarea elevilor de la Gimnaziul de Stat „Zaharia Boiu” Sighişoara
 
MAI
 
5 mai: Ziua Consiliului Europei
8 mai: Concert de muzică de cameră – interpreţi Melinda Béres şi Márkos Albert-vioară, Bárdos Réka-solo voce - organizator Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Gaudeamus” – Sala Festivă a Primăriei
9 mai: Sighişoara – oraş european”
9 mai: Zilele Oraşului Sighişoara - Sesiune de comunicări ştiinţifice –Muzeul de Istorie - Sala Mică a Primăriei Sighişoara
9 mai: Ziua Independenţei României, Ziua Victoriei, Coaliţiei în cel de-al Doilea Război Mondial
16 mai: Pe drumuri de munte” cu Calistrat Hogaş – evocarea operei şi a vieţii autorului – Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”-secţia pentru copii
18 mai: Noaptea Muzeelor” – eveniment metamuzeal– Muzeul de Istorie - expoziţia de bază din Turnul cu Ceas
22 mai: Concert de muzică de cameră – interpreţi Horváth Zoltán-pian, Győrgy Róbert-contrabas - organizator Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Gaudeamus” – Sala Festivă a Primăriei
 
IUNIE
1 iunie: Ziua Internaţională a Copilului
- Spectacol dedicat Zilei Internaţionale a Copilului – organizator Municipiul Sighişoara în colaborare cu unităţile de învăţământ sighişorene
- „Lumea mirifică a copilăriei- 1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului - expoziţie de carte şi recital de poezie - Biblioteca municipală „Zaharia Boiu” -secţia pentru copii
13 iunie: Ziua Eroilor – Înălţarea Domnului
14 iunie: Personalitate marcantă a culturii româneşti – Vasile Alecsandri (195 de ani de la naştere) – expoziţie de carte şi recital de poezie – Biblioteca municipală „Zaharia Boiu” -secţia pentru copii
8-30 iunie: „Imago” - expoziţie colectivă - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor
1-30 iunie: Program de pedagogie muzeală - salade expoziţii temporare din incinta Turnului cu Ceas
 
IULIE
4-6 iulie: Târgul Meşteşugarilor – Fundaţia Veritas Sighişoara – Cetatea Medievală
20 iulie: Adrian Păunescu "ultimul mare poet social român" – recital de poezie şi evocarea operei lui - Biblioteca municipală „Zaharia Boiu” -secţia pentru adulţi
26-28 iulie: Festivalul “Sighişoara Medievală”
5-31 iulie: „Salonul de vară” - expoziţie colectivă - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor
1-31 iulie: „Arta meşteşugului în perioada regatului dac. Prelucrarea osului şi cornului”- expoziţie temporară intinerantă realizată în colaborare cu Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva - salade expoziţii temporare din incinta Turnului cu Ceas
 
 
 AUGUST
1-30 august: Expoziţie Ernesto Oeschger - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor
1-12 august: Festivalul „Academia Sighişoara
16-24 august: Festivalul Intercultural Proetnica
1-30 august:Pictori sighişoreni expun la muzeu”-expoziţie realizată în colaborare cu Asociaţia Alma Mater Castrum Sex - sala de expoziţii termporare din incinta Turnului cu Ceas
 
 
SEPTEMBRIE
1-15 septembrie: expoziţie personalăAgoston Zsolt - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor
8 septembrie: Festivalul Fanfarelor
8 septembrie:  Sighişoara Film Festival – organizatori Municipiul Sighişoara şi Fundaţia Română pentru Educaţie şi Educatori
20 septembrie: România Pitorească - „atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de ţară” – Alexandru Vlahuţă (155 ani de la naştere)– evocarea operei şi călătorie virtuală împreună cu elevii Gimnaziului ,,Nicolae Iorga” – Biblioteca municipală „Zaharia Boiu” -secţia pentru copii
21 septembrie-10 octombrie: „Salonul de toamnă” - expoziţie colectivă - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor
28 septembrie: Concert Cvartetul de coarde Concordia Cluj Napoca - organizator Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Gaudeamus” – Sala Festivă a Primăriei
1-30 septembrie:Expoziţie temporară „Zilele patrimoniului european”– Muzeul de Istorie - salade expoziţii temporare din incinta Turnului cu Ceas
 
OCTOMBRIE
1 octombrie: Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice -  Nunta de Aur a sighişorenilor
11 octombrie: Personalităţi marcante ale culturii româneşti: Duiliu Zamfirescu (155 de ani de la naşterea lui) şi George Mihail Zamfirescu (115 ani de la naşterea lui) - expoziţie de carte şi evocarea operei - Biblioteca municipală „Zaharia Boiu” -secţia pentru adulţi
12-27 octombrie:„NUD ism” - expoziţie de grup - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor
16 octombrie: Concert Formaţia Fonte de Gioia Cluj Napoca – muzică barocă - organizator Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Gaudeamus” – Sala Festivă a Primăriei
Octombrie-Noiembrie: Program de pedagogie muzeală - salade expoziţii temporare din incinta Turnului cu Ceas
 
NOIEMBRIE
1-10 noiembrie: Salonul anual „Alma Mater Napocensis” - expoziţie de grup   - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor
11 noiembrie: Marşul Lampioanelor  – FDGR
14 noiembrie: Dimitrie Cantemir (340 de ani de la naştere) şi Miron Costin (380 de ani de la naştere) - evocarea vieţii şi operei lor - Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”-secţia pentru adulţi
 
DECEMBRIE
1 Decembrie: Ziua Naţională a României
 1 Decembrie - Ziua naţională a României - Marea Unire 1918 - recital de poezie şi expoziţie de carte - Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”-secţia pentru adulţi
Lansare de carte: Numărul VI al anuarului Muzeului de Istorie Sighişoara - salade expoziţii temporare din incinta Turnului cu Ceas
1-24 decembrie Târgul de Crăciun al comunităţii – organizator Municipiul Sighişoara şi ONG-uri
1-8 decembrie: Salonul anual de artă al elevilor sighişoreni, ediţia a V-a - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor
1-2 decembrie: Festivalul naţional de folclor “Datini” – Asociaţia L.C.S. Speranţa
8 decembrie: Marşul Luminilor
12 decembrie – „Tradiţii şi obiceiuri de sărbătoarea Naşterii Domnului”Biblioteca municipală „Zaharia Boiu”- secţia pentru copii
19 decembrie: Concertul Ecumenic
14 decembrie 2013-ianuarie 2014: „Salonul de iarnă” - expoziţie colectivă - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor
 
 
Anexa 2 la HCL nr. 102/2012 
 
 
Agenda evenimentelor  culturale organizate în parteneriat de
Municipiul Sighişoara în anul 2013
 
 
 
1. Festivalul Sighişoara Blues Festival - 21-23 februarie 2013, în parteneriat cu Asociaţia Culturală „Sighişoara Blues Hospital” Sighişoara;
N.B. din păcate, ediţia din acest an a fost anulată, din motive obiective, de Asociaţia "Sighişoara Blues Hospital"
2. Festivalul Sighişoara Film Festival - 27-30 iunie 2013, în parteneriat cu Fundaţia Română pentru Educaţie şi Educatori Bucureşti;
3. Târgul Meşteşugarilor - 4-6 iulie 2013, în parteneriat cu Fundaţia „Veritas” Sighişoara;
4. Festivalul Sighişoara Medievală - 26-28 iulie 2013, în parteneriat cu Asociaţia Turistică Sighişoara;
5. Festivalul Academia Sighişoara - 1-12 august 2013, în parteneriat cu Fundaţia „Elan” Bucureşti şi Asociaţia „Cultura VIVA Sighişoara” Elveţia.
6. Festivalul Intercultural ProEtnica - 24 - 29 august 2013, în parteneriat cu Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara;  
7. Festivalul „Datini” - 1 - 2 decembrie 2013, în parteneriat cu Asociaţia L.C.S. Speranţa Sighişoara;
8. Ciclul de evenimente cultural-educative Gaudeamus, în parteneriat cu Fundaţia   Cultural-Ştiinţifică Gaudeamus, de-a lungul anului 2013.
 
 
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud